Kursus: Forvaltning af biodiversitet i skov

Københavns Universitet har hermed fornøjelsen af at invitere til to kurser med fokus på forvaltning og fremme af biodiversitet i dyrket skov. Formålet med kurserne er at give skovforvaltere og -ejere praktiske værktøjer til at tilgodese biodiversiteten i de skove, de forvalter.

Kurserne tager udgangspunkt i et virkemiddelkatalog bestående af fem videnblade, der udkommer i marts. Videnbladene er udviklet på baggrund af bogen ”Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov” fra 2020. Videnbladene vil fungere som en velillustreret, handlingsorienteret guide, der præsenterer en lang række tiltag, man kan udføre for at fremme biodiversiteten i dyrket skov. Det er målet at give kursusdeltagerne ejerskab til disse videnblade så de selv kan bruge dem i praksis, også ved videreuddannelse og instruktion af medarbejdere. Vi afholder to kurser med samme indhold:

Sjælland:
Mandag den 22. maj kl. 9.30 – tirsdag den 23. maj kl. 16
Vilcon Hotel og Konferencegaard, Slagelse (skovene ved Slagelse og Sorø)

Jylland:
Onsdag den 24. maj kl. 9.30 – torsdag den 25. maj kl. 16
Pindstrup Centret, Djursland (Løvenholmskovene)

De to kursusdage indeholder en kombination af teoretiske oplæg, praksisorienterede øvelser i de lokale skove og en workshop i planlægning og prioritering. Vi vil særligt arbejde med temaerne:

  • Dødt ved og veterantræer
  • Skovenge, lysninger og overgange
  • Skovrejsning og foryngelse
  • Vådområder i skoven
  • Planlægning og prioritering

Deltagelse koster 1000 kr. pr person inkl. logi og fuld forplejning.

Tilmelding sker ved kontakt til Martin Schier Christiansen på martin.schier@sund.ku.dk senest den 15. marts 2023. Husk at angive, hvilket af de to kurser du ønsker at deltage på.

Deltagerantallet er begrænset, så hurtig tilmelding anbefales.

Nærmere detaljer om program fremsendes til tilmeldte i begyndelsen af maj.

Udviklingen af virkemiddelkataloget og kurserne ledes af Jacob Heilmann-Clausen ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), begge på Københavns Universitet.

Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen, hvor det indgår som en del af skovplanen fra 2022.