2. møde i Skovforeningens referencegruppe for PEFC-certificering

Skovforeningens målsætning for revisionen af PEFCs skovstandard ligger nu fast. Referencegruppen arbejder i øjeblikket med indledningen til standarden og har også drøftet kravene til dokumentation og til maskinførere.

Der har nu været afholdt to møder i Skovforeningens referencegruppe der skal komme med forslag til den kommende skovstandard for PEFC-certificering.

Skovforeningens målsætning for den kommende standard

Efter første møde blev udarbejdet en målsætning for den kommende standard. Denne målsætning blev præsenteret på Skovforeningens tre medlemsmøder som blev afholdt i første uge af november. På disse møder var der opbakning til målsætningen.

Målsætningen er at den reviderede standard skal:

  • beskrive kravene til et bæredygtigt skovbrug uden at forudsætte en bestemt driftsform
  • indeholde en fleksibilitet som tilgodeser det lokalitetstilpassede produktionsskovbrug
  • indeholde et minimum af administrative krav så certificeringen billiggøres
  • være troværdig

Ny indledning til standarden

På det 2. møde i referencegruppen blev arbejdet med et udkast til ny indledning til skovstandarden. Der blev foreslået en række ændringer og præciseringer, herunder en ændret rækkefølge af de enkelte emner.

På mødet blev afsnittene ”Kriterier og indikatorer for bæredygtig skovdrift” og ”Krav til planlægning og registrering” (foreslås ændret til ”Krav til planlægningsstandard”) gennemgået. Der var en række bemærkninger og ændringsforslag til de udkast der var udarbejdet inden mødet.

Ønskerne om mindre administrative krav og omkostninger

Referencegruppen konkluderede at der er betydelige krav til dokumentationen.

Det er svært at mindske disse krav, især for store ejendomme. Der kan man ikke gennemgå hele ejendommen ved en auditering, men må nøjes med stikprøver. Det stiller større krav til ejendommens dokumentation for den førte skovdrift.

På små ejendomme kan man ved auditeringen komme hele skoven igennem, og det mindsker kravet til skriftlig dokumentation.

Kompetencekrav til maskinførere

Med hensyn til kravene i tillæg 1 (kompetencekrav til maskinførere) var der enighed om at kravene bør gradueres alt efter arbejdsopgave og person og at ikke alle personer skal opfylde samtlige krav.

Næste møde

3. møde i referencegruppen afholdes den 13. december på Dønnerup Gods, og tilmelding til dette møde bedes foretaget til Niels Otto Lundstedt, e-mail: nol@doennerup.dk.