30 % af Europas areal skal være beskyttet, men ikke i Danmark

Danmark har tilsluttet sig EU’s nye naturmål, men det er stadig uvist hvordan implementeringen af EU’s biodiversitetsstrategi skal foregå i Danmark. Vi vil arbejde for at en bæredygtig skovdrift bliver grundlaget for skovene.

EU-landende har tilsluttet sig biodiversitetsstrategien for 2030

I fredags blev EU’s medlemsstater enige om at tilsluttet sig EU-kommissionens målsætninger for EU’s biodiversitetsstrategi for 2030. Biodiversitetsstrategien blev offentliggjort i maj og indeholder blandt andet målet om at 30 procent af EU´s areal skal være beskyttet natur – herunder skal 10 procent være strengt beskyttet natur.

Skovene har ikke en fremtrædende plads i biodiversitetsstrategien, og vi har tidligere kommenteret på indholdet og påpeget mangler. Særligt vigtigt er det at arbejdet med en ny EU skovstrategi ikke forsinkes.

I Danmark forhandles i øjeblikket om naturtiltag i forbindelse med finansloven og inden længe skal der forhandles om en større natur- og biodiversitetspakke. Dansk Skovforening har 5 konkrete anbefalinger til hvordan skovene bedst bidrager til biodiversitetsmålene:

  • Opdater vidensgrundlaget om skovenes naturværdier og hvor de findes.
  • Indsaml den tilgængelig viden og hent inspiration fra udlandet om hvordan biodiversitet kan fremmes og integreres i skovdriften.
  • Afsæt de nødvendige penge til dansk forskning i biodiversitet i skov
  • Evaluer og følg løbende op på de besluttede og gennemførte indsatser og vær parat til at justere indsatsen.
  • Lav positive og ubureaukratiske incitamenter, der motiverer skovejerne til at indgå langsigtede aftaler til sikring og fremme af yderligere biodiversitet i skovene

Læs mere i vores indspil til den danske natur og biodiversitetspakke.

Mindretalsudtalelse fra Ungarn

Ungarn er kommet med en mindretalsudtalelse, der blandt andet sætter spørgsmålstegn ved naturmålene. De mener, at der mangler yderligere afklaring og videnskabeligt grundlag for den foreslåede udvidelse af de beskyttede områder.

EU har for nuværende 18% af landarealet og 8% af søterritoriet beskyttet i Natura-udpegninger. Dertil kommer 8% af landarealet og 3% af søterritoriet med nationale beskyttelser. Kun 3% af landarealet og 1% af søterritoriet er i dag særligt beskyttet i EU.

Danmark har tilsluttet sig EU-Kommissionens naturmål

Danmark har tilsluttet sig EU-Kommissionens naturmål, men det er fortsat et åbent spørgsmål, hvor stor en del af indsatsen Danmark selv kommer til at levere. Miljøminister Lea Wermelin har udtalt, at målet om 30% natur ikke kommer til at gælde for Danmark. Hun understreger dog, at Danmark stadig skal lægge en stor naturlindsats.

Afklaring er nødvendig før Biodiversitetsstrategien kan implementeres

Der er netop kommet udkast fra EU til et par tekniske noter, som skal give større klarhed om blandt andet definitionen på strengt beskyttet og beskyttet natur. Der er også et notat om hvordan de enkelte medlemslande skal udpege den beskyttede natur. Det fremgår, at Natura 2000-områderne får en stor rolle, og også skal bindes bedre sammen med grønne korridorer.

Vi arbejder tæt sammen med CEPF, der er den fælles Europæiske sammenslutning af private skovejere, om at få et så fornuftigt som muligt resultat og blandt andet få mulighed for at udtage træ og drive jagtvæsen i de beskyttede områder. I første omgang skal der udarbejdes kommentarer til udkastene til de tekniske noter.