Åbent brev til Klimaministeriet: Fasthold træbiomasse som vedvarende energi

Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse understreger vigtigheden i at fastholde træbiomassens status som vedvarende energikilde i et åbent brev til Klimaministeriet forud for trilogforhandlingerne af ændringer til Direktivet for Vedvarende Energi.

Foto: Colourbox.

Står det til EU-Parlamentet skal brugen af træbiomasse til energi begrænses og ikke længere kunne medregnes som vedvarende energi. Det vil både påvirke forsyningssikkerheden og produktionen af kvalitetstræ til bygge-, træ- og møbelindustrien, samt gøre det vanskeligt at nå regeringens målsætning om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Sådan lyder hovedbudskaberne i et åbent brev til klimaministeriet før de endelige forhandlinger i forbindelse med revisionen af VE-direktivet.

Baggrunden for brevet er ændringsforslagene præsenteret af EU-Parlamentet. Her forslår de at udarbejde en definition på primær træbiomasse, der omfatter stort set alt træ og flis, der kommer direkte fra skoven. Sammen med forslaget om at sætte begrænsninger på, hvorvidt primær træbiomasse kan tælle med som vedvarende energi, samt at primær træbiomasse til energiproduktion ikke længere kan opnå støtte, vil ændringsforslagene få stor betydning for muligheden for at afsætte træbiomasse fra danske skove.

Alt dansk skovflis kan blive omfattet

Ifølge Europa-Parlamentets skal alt rundtræ, der er fældet, eller andet træ, der er høstet og fjernet direkte fra skoven, defineres som primær træbiomasse. Risikotræer langs veje og træer, der er ramt af sygdom eller skadedyr, er dog undtaget.

Med Parlamentets definition af primær træbiomasse vil stort set alt dansk flis til energiformål være omfattet, da en så bred definition også vil dække restprodukter fra skovdyrkning. Da Parlamentets samtidig vil fjerne muligheden for at støtte energiproduktion, basereret på træbiomasse, og begrænse hvor meget primær træbiomasse, der kan trælles som vedvarende energi, vil det få store konsekvenser for anvendelse af restprodukter fra skovdriften til energiformål. Det vil betyde et mindre konkurrencedygtigt dansk skovbrug.

Træbiomassen er med til at fortrænge anvendelsen af fossile brændsler i energiproduktion og derfor er det helt tåbeligt, hvis træbiomassen fra skoven ikke længere kan betragtes som vedvarende energi. Særligt har omstillingen til træbiomasse i Danmark været essentiel i forhold til udfasningen af kul. Biomasse (både inden- og udenlandsk) udgør i dag ca. 60 pct af den danske produktion af vedvarende energi. Heraf udgør såkaldt primær træbiomasse hovedparten af træbiomasseforbruget.

Eksisterende høje krav

Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse opfordrer i brevet til, at der ikke formuleres definitioner eller kategorier af de forskellige træbiomassetyper, da alle bæredygtigt producerede biomasseressourcer er afgørende for at erstatte fossil energi.

Det nuværende VE-direktiv indeholder allerede i dag strenge bæredygtighedskrav for træbiomasse til energi, som vi i Partnerskab for Ansvarlig Træbiomasse mener er afbalancerede og støtter fuldt. Kravene sikrer, at træbiosmassen kommer fra enten certificerede skove eller fra andre bæredygtigt forvaltede skovområde, så der ikke sker en uhensigtsmæssig påvirkning af hverken biodiversitet eller klima, når træbiomassen anvendes til energi.

Med de eksisterende høje danske særkrav, forventer vi, at der fra dansk side arbejdes for, at trilogforhandlingerne fastholder forståelse træbiomassens betydning for den grønne omstilling og forsyningssikkerheden.

En begrænsning af brugen af træbiomasse til vedvarende energi vil skabe usikkerhed om fremtidig afsætning til energimarkedet. Det er ikke til gavn for hverken varmeforbrugere, varmeproducenter eller danske skoveejere. Det gælder særligt i den nuværende situation, hvor træbiomasse er med til at sikre en stabil energiforsyning i samspil med andre vedvarende energikilder.

Download

Læs brev til Klima-, energi – og forsyningsministeriet vedrørende revisionen af VE-direktivet: