Årelang strid om erstatning afgjort i højesteret

Højesteret har netop afsagt dom i Brahetrolleborg Gods’ sag om erstatning for begrænsninger i skovdriften som følge af, at skoven ligger i et Natura 2000-område. Dansk Skovforening vil nu nærlæse afgørelsen og vurdere, hvilken betydning sagen vil kunne få for andre skovejere.

Den 9. maj 2023 blev der afsagt dom i sagen om erstatning til Brahetrolleborg Gods. Højesteret stadfæster landsrettens dom fra 2018 – med den enkelte tilføjelse, at Miljøstyrelsen skal betale yderligere 653.710 kr. for de midlertidige indgreb.

Brahetrolleborg havde forlangt godt 30 mio. kr. mere i erstatning, dels som følge af driftsrestriktioner og dels for tab i herlighedsværdi. I stedet ender godset nu med en regning på 1,6 mio. kr. i sagsomkostninger, som skal betales til Miljøstyrelsen.

Højesteret har i deres afgørelse lagt særlig vægt på, at Brahetrolleborg har haft mulighed for i betydeligt omfang at flytte den anmeldte produktion til andre arealer på ejendommen (omprioritere), og at Brahetrolleborg dermed ikke har krav på yderligere erstatning for de varige restriktioner end de 7.081.200 kr., som taksationskommissionen har fastsat.

Dansk Skovforening vil nu nærlæse afgørelsen og vurdere, hvilken betydning sagen vil kunne få i forhold til andre skovejere med arealer i Natura 2000-områderne.

En interessant betragtning, der umiddelbart springer i øjnene, og som ikke kun har betydning i Natura 2000-områderne, er Miljøstyrelsens argumentation om, at der ikke er lovkrav om afdrifts-modenhed (Skovlovens § 8, stk. 2) i tilfælde, hvor der omlægges til juletræer og pyntegrønt i kort omdrift med henvisning til § 9.

Det vil sige, at du i princippet kan fælde en 20-årig bevoksning af fx bøg eller rødgran og konvertere den til juletræer, hvis du har lyst, og den tolkning af kravet om hugstmodenhed adskiller sig væsentligt fra den måde, vi tidligere forstået, at Miljøstyrelsen har tolket kravet.

Sagen kort

Sagen begyndte i 2004, hvor godset anmeldte afdrift af en lang række af deres kortlagte bøge-bevoksninger beliggende i Natura 2000-område med efterfølgende naturforyngelse med ær. Først i 2012 blev der taget endelig stilling til den anmeldelse, og det medførte påbud med varige restriktioner.

I 2010 anmeldte godset yderligere en række løvtræsbevoksninger til afdrift og gentilplantning med nobilis, nordmannsgran og sitkagran.

De to anmeldelser medførte, at der blev lagt varige restriktioner på ca. 114 ha.

Sagen var først igennem hele det administrative klagesystem og blev efterfølgende rejst i byretten.

Sagen angår fastsættelse af erstatning i anledning af, at driften af nogle skovarealer i en periode har været undergivet midlertidige restriktioner og for en dels vedkommende er pålagt varige restriktioner i medfør af skovlovens regler om Natura 2000.

Den er nu endelig afgjort med kendelsen fra højesteret.