Adgangsregler sikrer balance mellem benyttelse og beskyttelse

En rundspørge blandt medlemmer af Dansk Skovforening viser at overtrædelse af adgangsreglerne er blevet hyppigere, og mange skovgæster kender ikke alle regler. Der er behov for at styrke samarbejdet mellem lodsejere og lokale brugergrupper. Og behov for bedre oplysning om reglerne. Læs lederen fra Skoven 11, 2020.

Frilutsliv. Danskerne elsker at komme på skovtur, men mange kender ikke adgangsreglerne.

Der er kommet flere gæster i skovene i år. Men mange kender ikke adgangsreglerne.

Langt flere danskere end normalt har i år holdt sommerferie i Danmark på grund af rejserestriktioner. Ifølge en rundspørge til vores medlemmer er antallet af skovbesøg steget. Ejerne oplever flere gæster på almindelig skovtur, men der er også flere henvendelser med ønsker om fx overnatning, sociale arrangementer eller fiskeri.

Heldigvis oplever godt 2/3 af skovejerne at skovgæsterne generelt overholder reglerne. Der er dog en tendens til at flere ikke kender adgangsreglerne. Der er samtidig en stigning i overtrædelser – de hyppigste er løse hunde, henkastning af affald og færdsel på cykel, MTB eller til fods uden for veje og stier.

Frustrationen blandt skovenes ejere og medarbejdere er derfor stor, når de fortæller om deres oplevelser med sommerens øgede publikumsbesøg.

Årsagen ligger ikke i de eksisterende adgangsregler – som hovedparten af ejerne mener er fornuftige for at sikre en nødvendig balance mellem benyttelse og beskyttelse – men i skovgæsternes manglende kendskab til reglerne og de bevidste lovovertrædelser.

Samarbejde og aftaler

Danskerne har gode og velfungerende muligheder for naturoplevelser. Sommerens erfaring er, at den almindelige skovtur er den mest efterspurgte. Samtidig viser undersøgelsen, at mange af de mere actionprægede aktiviteter i skoven opleves som forstyrrende af både ejerne og andre skovgæster.

Undersøgelsen viser at skovejerne har en nøglerolle i forhold til at planlægge og styre særlige aktiviteter i skoven, så alle får en god oplevelse. Jo bedre samarbejde mellem ejerne og omverdenen, jo bedre naturoplevelser kan skovgæsterne få.

Der er rig mulighed for at tilgodese de mange gæsters behov inden for de gældende adgangsregler. Fx indgås frivillige aftaler dagligt overalt i landet, og sommerens aktiviteter har vist at mange af skovgæsternes ønsker er blevet tilgodeset gennem aftaler med den lokale skovejer.

Danskernes øgede brug af skovene giver et forøget behov for at se på mulighederne for at skabe særlig adgang for bestemte brugergrupper, så aktiviteterne kan adskilles og konflikter minimeres.

Der er således behov for at etablere MTB-spor, hvor andre brugergrupper ikke generes. Her er de gældende regler utilstrækkelige og bør moderniseres.

På samme måde gør skovlovens ufleksible byggeribestemmelser det vanskeligt at imødekomme behovet for at etablere faciliteter til fx overnatning.

Friluftsrådet foreslår overraskende regeringen at nedsætte et adgangspolitisk udvalg igen. Rådet ledsager forslaget med et ønske om at det skal være en ret for alle at færdes uden for veje og stier og om natten i de private skove.

Det forslag er vi lodret imod. Der vil være mange uoverskuelige negative konsekvenser af at udvide adgangsretten for naturen, for friluftslivet, for samarbejdet mellem lodsejere og omverdenen samt for lodsejernes økonomi og retssikkerhed.

En fremtidig friluftspolitik bør i stedet baseres på princippet om at udvikle et godt samarbejde mellem lodsejerne og de enkelte brugergrupper i lokalsamfundet. Der er en lang erfaring for, at det giver de bedste naturoplevelser for danskerne.

Derimod er der et stort behov for at myndighederne i samarbejde med friluftsliv og lodsejerorganisationer finder moderne værktøjer til bedre oplysning om reglerne for adgang og opførsel i skoven.