Ændring af vurderingsloven i høring

Skatteministeriet har sendt et forslag til ændring af vurderingsloven og tinglysningsloven i høring. Forslaget skal ses i lyset af Rigsrevisionens voldsomme kritik af SKATs håndtering af de offentlige vurderinger.

Skatteministeriet har med en ultrakort høringsfrist udsendt et udkast til lovforslag om ændring af vurderingsloven og tinglysningsloven.

Forslaget skal ses i lyset af den voldsomme kritik fra Rigsrevisionen af SKATs håndtering af de offentlige vurderinger.

Lovforslaget medfører bl.a. følgende:
  • For ejerboliger der normalt vurderes i ulige år: 2011-vurderingen videreføres med et fradrag på 2,5 % som en almindelig vurdering pr. 1.oktober 2013.

  • For andre ejendomme (herunder skovejendomme) der normalt vurderes i lige år: 2012-vurderingen videreføres som en almindelig vurdering pr. 1. oktober 2014. Herefter vil erhvervsejendomme blive vurderet pr. 1. oktober 2015 samtidig med vurderingen af ejerboliger efter det nye vurderingssystem.

  • Klagefristen for ovennævnte vurderinger udvides til 1. juli 2016. Dermed bliver klager over disse vurderinger behandlet efter det nye vurderingssystem som skal være klar til 2015-vurderingen.

Skovforeningen arbejder med forslag til et mere retfærdigt vurderingssystem som vi vil præsentere for det ekspertudvalg som skatteministeren har nedsat.