Afbrænding af hugstaffald: Skovbrugets særregel er tilbage

Skovbrugets særlige tilladelse til at brænde hugstaffald forsvandt i 2010. Skovforeningen har fået reglen tilbage igen.

Afbrænding af hugstaffald i skove har altid været almindelig praksis da det hverken er praktisk muligt eller fornuftigt at fjerne al hugstaffaldet fra skovene.

Derfor er der en særlig bekendtgørelse om afbrænding der i § 5 fastsætter regler for afbrænding af hugstaffald i skove.

Heraf fremgår det at ”Afbrænding af hugstaffald, kvas og træstød fra skovbruget, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift, må kun foretages i overensstemmelse med de af Miljø- og Energiministeriet udarbejdede bestemmelser herom …”

I bekendtgørelsen om afbrænding refereres til affaldsbekendtgørelsen. Her har skovbruget haft en undtagelse fra det generelle krav om at afbrænding kun må ske på godkendte anlæg.

Imidlertid faldt denne særregel for skovbruget ud ved en fejl under en revision af affaldsbekendtgørelse i 2010. Dermed forhindrede affaldsbekendtgørelsen formelt set skovbrugets afbrænding af hugstaffald.

Skovforeningen får Miljøstyrelsen til at rette fejlen

Skovforeningen kontaktede Miljøstyrelsen som beklagede fejlen og lovede at skovbrugets særregel ville blive genindskrevet i den næste revision af affaldsbekendtgørelsen.

Det er sket nu. Den nye affaldsbekendtgørelse fra 7. marts 2011 siger i §46, stk. 3 at:

Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug).

Dermed er problemet løst. Skovbruget har igen lov at brænde sit hugstaffald.