Afgørelse: Kommunen skal overholde vandløbsregulativer

Natur- & Miljøklagenævnet har slået fast at kommunen skal overholde de regulativer, der er vedtaget om vedligeholdelse af offentlige vandløb. Kommunen må ikke anvende en anden metode til vedligeholdelse, end hvad der følger af regulativet, heller ikke selvom vandløbets vandføringsevne  bliver den samme.

I en konkret sag anfører et regulativ, at vandløbet skal vedligeholdes så der opretholdes bestemte tværsnitsprofiler, som opfylder et krav om minimumstværsnitsareal.

Vedligeholdelsen skal ske ved oprensning og grødeskæring tre gange om året, og i den sidste grødeskæring om efteråret skæres i fuld regulativmæssig bundbredde.

Formel fortolkning af regulativet

Kommunen havde imidlertid valgt at basere vedligeholdelsen på vandløbets generelle vandføringsevne og foretaget en oprensning, som ifølge klagerne over kommunens vedligeholdelse betød, at kommunens oprensning ikke gav mulighed for at foretage samme grad af grødeskæring, som forudsat i regulativet.

I sin afgørelse lagde Natur- & Miljøklagenævnet vægt på en formel fortolkning af regulativet og vurderede ikke, om kommunens oprensningmetode ville medføre samme vandafledning, som en oprensning baseret på de minimumstværsnitsarealer, som regulativet bestemte. Kommunens afgørelse blev derfor anset for at lide af en væsentlig mangel og således ophævet.

Nævnet fandt endvidere, at regulativet ikke var udformet i overensstemmelse med loven, idet Vandløbslovens § 12, stk. 1, nr. 1 anfører, at et regulativ skal indeholde bestemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Dermed menes vandløbets konkrete profil på et givet sted på strækningen samt evnen til at lede en given mængde vand gennem vandløbet, uden at vandstanden stiger. Metoden med tværsnitsarealer, der var anvendt i regulativet for vandløbet, var utilstrækkelig i den henseende, og kommunen blev pålagt at ændre regulativet.

Klarhed for ejerne

Skovforeningen er glad for, at Natur- & Miljøklagenævnet anlægger en streng fortolkning af vandløbsregulativerne. Det sikrer gennemsigtighed for de berørte lodsejere. Reglerne er i forvejen ikke lette at gå til, så enhver klarhed er velkommen.

Dette er særligt vigtigt i de tilfælde, hvor et vandløb efter de nye regler måtte blive nedklassificeret fra offentligt til privat. Lodsejerne risikerer her at skulle overtage en mangelfuld vedligeholdelse fra kommunen. Ministeren lovede da også Folketinget ved ændringen af vandløbsloven i 2013 at vandløb, der bliver nedklassificeret, skal overholde regulativets vedligeholdelseskrav, så regningen ikke sendes videre til lodsejerne.