Aftale om en natur- og biodiversitetspakke på plads

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er i dag blevet enige om finansiering af en natur- og biodiversitetspakke, som blandt andet skal sikre udlæg af 75.000 ha urørt skov.

Miljøministeren har netop udsendt en pressemeddelelse, der annoncerer en aftale om en natur- og biodiversitetspakke.

Aftalen indeholder:

  • udlæg af urørt skov, så målet om 75.000 ha opnås
  • yderligere oprettelse af 13 naturnationalparker
  • nedsættelse af et biodiversitetsråd
  • en gennemgang af eksisterende lovgivningen på natur- og biodiversitetsområdet for at få hensigtsmæssige rammer for realisering af natur- og biodiversitetspakken.

Der afsættes i aftalen samlet set 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. Den konkrete udmøntning aftales senere.

Derudover er der afsat fire mio. kr. årligt i 2021-2024 til et nyt biodiversitetsråd.

Husk at fremme produktionen på andre arealer

Den politiske målsætning om at udlægge 75.000 ha urørt skov er et skridt nærmere, men vi savner politikernes opmærksomhed på at biodiversiteten kan sikres på andre måder end ved udlæg af urørt skov i skovene. Urørt skov er langt fra den eneste løsning for mere biodiversitet.

Urørt skov er en af løsninger, som koster mange penge. Selvom det ikke fremgår af aftalen om regeringen planlægger at indgå nye aftaler med private ejere om at udlægge arealer, så indikerer det afsatte beløb, at det primært vil blive statens skovarealer, der skal lægges urørt.

Ved implementering af aftalen anbefaler vi, at der ses på en mere omkostningseffektiv udvælgelse af de private arealer til biodiversitet. Vores bud er at anvende en ny betalingsmodel. Dansk Skovforening har netop sammen med Københavns Universitet testet en ny model – en såkaldt omvendt auktion – i praksis og vi håber regeringen vil gøre brug af de gode erfaringer vi har indhentet.

Med mere urørt skov stiger behovet for at øge bæredygtig produktionen af træ i de eksisterende skove og gennem skovrejsning. Vi forventer samtidig at regeringen vil lave en plan for hvordan en bæredygtig produktionen af træ til den grønne omstilling kan øges i de eksisterende skove og gennem skovrejsning.

Gennemgang af lovgivningen hilses velkommen

Dansk Skovforening ser positivt på den varslede gennemgang af eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet. Forslaget skal understøtte hensigtsmæssige rammer for realiseringen af natur- og biodiversitetspakken og for den fortsatte udvikling af naturen og biodiversiteten i Danmark.

En væsentlig barriere for udlæg af mere urørt skov på private arealer findes i skattelovgivningen. Ved næste offentlige vurdering fastlåser Ejendomsvurderingsloven skatteteknisk arealanvendelsen, så ejere fastholdes i en for høj jordskattebetaling når arealer udlægges til naturformål. Det misforhold kan regeringen hurtigt få på plads ved at ændre i den justering af ejendomsvurderingsloven, der i øjeblikket behandles i Folketinget.

Dansk Skovforening klar til at bidrage til det nye biodiversitetsråd

Aftaleparterne er enige om at etablere et nyt biodiversitetsråd. Rådets præcise opgave fremgår ikke af pressemeddelelsen, men Dansk Skovforening står klar til at bidrage i forhold til at sikre, at rådets anbefalinger vil kunne realiseres i praksis.

Tre fjerdedele af det danske skovareal ejes af private, og en stor del af de beskyttede arter og naturtyper findes netop her. Derfor vil det være vil det være helt afgørende for en vellykket implementering af natur- og biodiversitetspakken, at der sker en tæt inddragelse af private lodsejere.

En bred politisk aftale havde være at foretrække

Aftalen er indgået mellem regeringen og støttepartierne. I lyset af at hele Folketinget er enige om at biodiversiteten skal have bedre vilkår, så havde vi gerne set at regeringen havde indgået en bred politisk aftale. Der er brug for langsigtede løsninger på naturområdet.