Allemandsret i de private skove er populistisk og uacceptabelt

Dansk Skovforening tager stærkt afstand fra Alternativets forslag om at indføre allemandsret i alle danske skove. Foreningen mener at et konstruktivt samarbejde med skovejeren giver alle mulighed for gode oplevelser. Læs lederen fra Skoven 5, 2019 .

Alternativet foreslår at befolkningen skal kunne færdes overalt i de danske skove og ikke kun på veje og stier.

Adgangen til naturen og særligt skovene er igen kommet til debat. Anledningen er at partiet Alternativet i april måned varslede at de efter valget vil foreslå allemandsret i de danske skove indført ved lov.

Dansk Skovforening tager skarpt afstand fra forslaget. Det vil have negative konsekvenser for naturen, for skovejernes økonomi og retssikkerhed, for friluftslivet samt for samarbejdet mellem skovejerne og omverdenen.

Vi er enige i at naturoplevelser giver livskvalitet for det enkelte menneske og er dermed en værdi for hele samfundet. Derfor skal danskerne have gode muligheder for naturoplevelser i skovene.  Skovbruget bidrager væsentligt til samfundets værdi på dette område.

Lodsejerne har en nøglerolle

Lodsejerne har en nøglerolle når danskerne skal have gode naturoplevelser:

  • Ejerne er operationelle. Det er ejernes konkrete beslutninger og handlinger der påvirker naturen og friluftslivets muligheder.
  • Ejerne har overblikket og kan koordinere friluftsaktiviteterne på ejendommen så de ikke generer hinanden, dyrelivet og naturen.
  • Ejerne har et følelsesmæssigt ansvar. De fleste ejeres overordnede mål er at bevare deres naturværdier til de kommende generationer – så vidt økonomien og lovgivningen tillader det.
  • Ejerne har det juridiske ansvar. Love lægger rammerne for ejernes handlinger, og ejerne står til ansvar overfor myndighederne. Naturgæsten har kun et juridisk ansvar for at overholde adgangsreglerne, og dette ansvar er forsvindende lille i forhold til ejernes.
  • Ejerne har det økonomiske ansvar. Ejerne skal sikre ejendommen indtægter, der kan betale bl.a. skatter, driftsomkostninger og konkrete højt prioriterede mål, fx bevarelse og forbedring af natur- og kulturværdier. Hvor der er tilstrækkelig efterspørgsel leverer mange ejere gode naturoplevelser – mod betaling – der skaber værdi for brugerne.

Ejernes nøglerolle betyder at friluftslivet kan komme meget langt og få gode naturoplevelser gennem et konstruktivt samarbejde med ejerne. Tilsvarende vil et dårligt samarbejde mellem ejere og friluftsliv hæmme friluftslivets muligheder for at få gode naturoplevelser.

Samarbejde giver de bedste naturoplevelser

Et godt forhold mellem ejerne og lokalsamfundet giver mulighed for lokale aftaler, både formelle og uformelle. I de private skove bliver cirka 90 % af gæsternes anmodninger om aktiviteter ud over den frie adgangsret imødekommet.

Lokale aftaler kan løse konkrete behov, mens konflikter sjældent kan løses med generelle regler i en lov. Langt de fleste lokale sager løses i mindelighed med gode argumenter. Dette gode forhold mellem ejere og gæster og mellem gæsterne indbyrdes, må ikke sættes over styr.

Forslaget fra Alternativet lyder romantisk men er ude af trit med realiteterne i skovene.

Koordinering sikrer gode oplevelser

Publikumspresset i de private skove er så varierende, at generelle udvidelser vil føre til et uacceptabelt pres på enkeltskove – særligt skovene der ligger tættest på byerne.

Undersøgelser har vist at langt de fleste danskere er tilfredse med adgangen til de private skove, og kun få er utilfredse.

Indførelse af allemandsret risikerer derfor at ødelægge oplevelserne for det store flertal, der i dag er tilfredse med adgangsmulighederne. Mange anvendelsesmuligheder på samme tid og sted kan være modstridende. Og ejerens mulighed for at koordinere forskellige brugergruppers ønsker til særlige anvendelser vil forsvinde.

Intet flertal i Folketinget

Heldigvis ser der ikke ud til at være et flertal i Folketinget for en allemandsret i de private skove. Venstre og Socialdemokratiet har allerede udtalt at de ikke kan støtte Alternativets forslag.

Ingen kender endnu det parlamentariske grundlag efter det forestående valg. Men vi har som kardinalpunkt for vores politiske påvirkning både i valgkampen og det efterfølgende politiske arbejde at der ikke ændres i den gældende adgangsret til de private skove.