Ambitiøs klimaplan fra Enhedslisten har systemfejl

Ny klimaplan fra Enhedslisten indeholder forslag om mere skov og øget brug af træ, men vil udfase brugen af træ i energiforsyningen på grund af fejlslutning i deres argumentation.

Enhedslisten fremlagde den 13. februar partiets klimaplan 2030 med forslag til en dansk klimapolitik, som skal ændre på samfundets transport, spisevaner, boligopvarmning og elproduktion gennem sænkning af udledning af CO2.

Planen omfatter blandt andet udlægning af 100.000 ha ny skov og fremme af træbyggeri med det formål at fjerne klimaskadelig kulstof fra atmosfæren og mindske brugen af fossile råstoffer.

Det er fornuftigt at politikerne bruger begge værktøjer til samfundets grønne omstilling mod et fossilfrit samfund. En mere aktiv politik, der motiverer lodsejere til at etablere nye skove og producere bæredygtigt træ, er et effektivt og billigt midler til at nå klimamålene. Læs mere om mulighederne på faktasiden Skov for Klima.

Biomasseforskrækkelsen er en fejlslutning

Enhedslisten misforstår desværre potentialet for træbiomasse i energisektoren. Sektorens anvendelse af træbiomasse er nu stærkt reguleret af EU’s nye bæredygtighedskrav, og herhjemme har der gennem flere år været stillet de samme krav til dokumentation af bæredygtighed for energibranchens brug af træbiomasse gennem en dansk brancheaftale.

Enhedslisten vil helt udfase importen af biomasse med argumentet om at den ikke er CO2-neutral, da der kan gå årtier før ny skov har optaget den CO2 der udledes ved afbrænding. Det er en forfejlet konklusion, hvis træbiomassen kommer fra bæredygtig skovdrift. Den skepsis som Klimarådet har udtrykt for øget brug af biomasse gælder netop ikke for bæredygtigt produceret træbiomasse.

Der er derimod brug for at samfundets samlede brug af bæredygtig produceret træ øges, hvor de bedst egnede råvarer anvendes i træbaserede produkter og resttræet anvendes til energifremstilling for at erstatte fossile brændsler.

Partiets forslag om et forbud mod at installere træpillefyr i private boliger rammer af samme årsag ved siden af målet om at nå et biobaseret samfund.

Mere skov skal suge CO2 ud af atmosfæren

Enhedslistens forslag om at øge skovarealet med 100.000 ha er en anerkendelse af produktive skove er effektive CO2-støvsugere, og en øget skovrejsning er et godt virkemiddel. Parallelt foreslår partiet et lige så stort areal omlagt til flerårige energiafgrøder som pil og poppel. Hvorfor Enhedslisten særligt vil fremme dyrkningen af pil og poppel er gådefuldt, da skov med nåletræarter er bedre og mere miljøvenlige producenter af energitræ.

Der mangler derudover argumenter for hvorfor en del af de nye skove skal være urørte. Når formålet er at opnå størst klimaeffekt, så bør de nye skove anlægges med træproduktion som det primære formål.

Ambitiøs men urealistisk

På trods af at planen indeholder nogle fornuftige elementer, er det svært at se den gennemført i sin helhed.  Det er ikke acceptabelt at planen skal finansieres ved at pålægge nye afgifter særligt på jordbruget og energisektoren og ved at rulle elementer fra regeringens erhvervspakker tilbage.

Vi er særligt uforstående overfor forslaget om at pålægge biomasse anvendt til energi en afgift. Det vil modvirke den grønne omstilling at lægge en strafafgift på  bæredygtigt produceret og dermed klimaneutral biomasse.