Anbefaling: Udnyt det biologiske klimapotentiale

Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt efterlyser nye, billige og effektive metoder til at hive CO2 ud af atmosfæren og langtidslagre det i fx bygningsmaterialer. Det kan gøres billigt og effektivt ved at udnytte det biologiske klimapotentiale.

Efterlysningen kommer i erkendelse af, at der bliver behov for en fremtidig balance mellem udledning og optag af CO2, hvis vi skal nå målsætningen om nul nettoudledning i 2050.

Øg brugen af træ i byggeriet

Vi håber ministeren vil glæde sig over, at vi allerede har mindst ét væsentligt og velkendt værktøj til at opnå målsætningen: Den biologiske fotosyntese koblet med øget brug af træ i byggeriet.

Når Regeringen efter sommerferien fremlægger sin klimaplan, kan og bør den i lyset af ministerens efterlysning inkludere tiltag til at fremme langtidslagring af atmosfærisk CO2 i træbaserede byggematerialer.

Der er et stort potentiale

Statens Byggeforskningsinstitut har for længst påvist, at det største klimapotentiale indenfor byggesektoren nu, efter de seneste års miljøforbedringer af bygningernes løbende drift, ligger i bygningernes materialesammensætning.

Her kan 1 m3 anvendt træ i gennemsnit give en CO2-lagring på hele 0,9 ton CO2, hvortil der skal lægges yderligere en reduktion af CO2-udledningen i fremstillingsfasen på 1,1 ton i forhold til andre mere konventionelle byggematerialer.

Efter endt brug afbrændes omtrent halvdelen af det danske træaffald årligt i vores affaldsfyrede kraftvarmeværker og dermed fortrænges en alternativ import af fossilt gas og kulbaseret elektricitet. Det resterende træaffald udgør en vigtig ressource for danske og nordtyske spånpladeproducenter.

Som værktøj til at hive CO2 ud af atmosfæren og langtidslagre det, er de danske skove og deres træprodukter således allerede nu en attraktiv og afprøvet ”hyldevare”, som klimaministerens bør gøre brug af.

Anerkendelse af træets rolle et vigtigt signal

En utvetydig politisk anerkendelse af de positive miljøegenskaber ved træ i den kommende klimaplan vil sende et signal til skovbruget om, at investeringer i primærproduktion af tømmer også fremover vil være fornuftige. Sammenkoblet med den rette tilskyndelse vil skovejerne kunne sikre lagring af endnu mere kulstof i de danske skove og samtidig øge produktionen af gavntræ til byggeriet via intensiverede og optimerede driftsformer.

Dansk Skovforening opfordrer derfor Folketinget til at fremme brugen af træ i byggeriet i Danmarks nye klimaplan.

Via aktiv skovdrift kan de danske skovejere øge lagret af kulstof i skovene og levere endnu mere træ til byggeriet.