Anbefalinger fra klimapartnerskaberne

Fire af de 13 klimapartnerskaber for forskellige sektorer har fremsat anbefalinger af betydning for skovbruget. De foreslår bl.a. at plante 5.600 ha ny skov om året, motivere ejerne til at klimaoptimere de nye skove, lave strategi for klimavenligt træbyggeri, og opfange CO2 fra afbrænding af biomasse til brug for klimavenlige brændstoffer. Læs lederen fra Skoven 4, 2020.

Klimapartnerskaberne foreslår bl.a. at stille bindende klimakrav til byggematerialer, stille krav om lovpligtige CO2-regnskab for bygninger, og opdatere brandregulativet med samme funktionelle krav til alle materialer.

For godt en måned siden afleverede de 13 sektoropdelte klimapartnerskaber deres anbefalinger til Regeringen. Anbefalingerne skal indgå i Regeringens forhandlinger om klimahandlingsplanen.

Fire af partnerskaberne er kommet med anbefalinger, der får stor betydning for skovbruget i Danmark og den fremtidige afsætning af træprodukter fra skovene. Anbefalingerne falder inden for tre kategorier og kan kort opsummeres til:

Mere ny skov og øget træproduktion i Danmark:

  • Plant mindst 5.600 ha ny skov om året frem til udgangen af dette århundrede.
  • Motivér ejerne til at klimaoptimere de nye skove.

Bedre vilkår for træbyggeri i Danmark:

  • Lav en strategi for klimavenligt træbyggeri og stil bindende klimakrav til byggematerialer.
  • Stil krav om lovpligtige CO2-regnskab for bygninger.
  • Opdatér brandregulativet med samme funktionelle krav til alle materialer, så træ ikke diskrimineres i forhold til fx stål og beton.

Fremtidens brug af biomasse både til energi og produkter i Danmark:

  • Fastsæt et styrende mål om mindst 95% reduktion i udledningerne fra energi- og forsyningssektoren frem mod 2030. Blandt andet bør kul udfases hurtigere, og CO2 fra afbrænding skal opfanges og lagres og på sigt anvendes til brintbaserede brændsler.
  • Udarbejd en national bioøkonomistrategi med mål for, hvordan bæredygtig biomasse (flis) anvendes klimaoptimalt.

Skovbrugets bidrag er betydende

Skovbrugserhvervets mulige bidrag er primært behandlet i Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren. Det er tydeligt at skovene og skovbrugssektoren er unik i forhold til andre sektorer.

Bidraget giver et øget optag af atmosfærisk CO2 gennem skovrejsning og øget produktion i eksisterende skove. Og når træ substituerer fx energitunge materialer som beton og stål i byggeriet samt fossile kilder i energisektoren, så opnås en endnu større og positiv klimaeffekt.

Vi er derfor glade for at skovenes mange muligheder for at bidrage er solidt afspejlet i anbefalingerne fra klimapartnerskaberne.

Klar til en politisk aftale

Regeringens behandling af anbefalingerne og forhandlingerne om klimahandlingsplanen er sat på standby indtil COVID-19 akuttilstanden er aftaget.

Partnerskaberne har heldigvis ikke identificeret betydende barrierer for at gennemføre de anbefalinger, der vedrører skovbruget. Det er et vigtigt udgangspunkt for Dansk Skovforening.

De kommende forhandlinger vil utvivlsomt også blive præget af ønsker om at udfase brugen af træbiomasse i energisektoren og de samtidige forhandlinger om en natur- og biodiversitetspakke.

Vi står klar til at sikre at de gode anbefalinger fra partnerskaberne bliver fornuftigt indarbejdet i klimahandlingsplanen.

Der bliver brug for skovens biomasse i de eller den nye del (e) af energisektoren, men forbruget på varmeværkerne skal ikke neddrosles før nye anvendelser i fx transportsektoren i form af biobrændsel er en markedsrealitet. Endelig skal vi sikre en samtidig opfyldelse af målet om at beskytte skovenes biodiversitet.

Læs to lange artikler i Skoven 4/20 med gennemgang af klimapartnerskabernes forslag.