Anbefalinger til fremtidens landskab: frivillighed, finansiering og multifunktionalitet

Dansk Skovforening har deltaget i samarbejdet “Fremtidens bæredygtige landskaber”, der blev afsluttet inden jul med seks anbefalinger til en grøn jordreform. I centrum for vores input har været frivillighed og positive incitamenter for lodsejere til at indgå i multifunktionelle løsninger.

 

I begyndelsen af 2014 inviterede Realdania 15 organisationer med fælles interesser knyttet til anvendelsen af Danmarks til et samarbejde kaldet “Fremtidens bæredygtige landskaber”. Formålet var gennem nye samarbejdsformer at skabe varige og gode løsninger for arealanvendelsen.

Dansk Skovforening har været med i hele forløbet, og efter otte års samarbejde med flere fælles udmeldinger undervejs blev det fælles projekt afsluttet umiddelbart inden jul med seks klare anbefalinger til en jordreform, der kan skabe fremdrift for den grønne omstilling i Danmark på en måde, der respekterer frivillighed og lodsejernes interesser.

Netop frivillighed, positive incitamenter for lodsejeren og en forståelse for, at et bæredygtigt land- og skovbrug kræver indtjening, har været afgørende for Dansk Skovforening gennem hele forløbet.

Derfor er anbefaling nr. 2 om at se på indholdet af fremtidige betalingsordninger med større administrativ smidighed, mindre bureaukrati og mulighed for at kombinere betalingsordninger på tværs af projektordninger væsentlig for skabe en bredere incitamentsstruktur og fremme multifunktionelle mål.

250.000 ha skovrejsning kræver nytænkning af finansieringen

Andre af anbefalinger spiller ind i andre aktuelle målsætninger for arealanvendelsen i Danmark. Den nye regering har sat et mål om 250.000 ha skovrejsning, som regeringen forventer finansieret gennem Grøn Fond suppleret med så stort et bidrag som muligt fra private aktører.

Det er helt i tråd med anbefaling nr. 6, der netop fremhæver behovet for, at midler fra den kommende grønne fond skal sikre samspil med private investeringer i balancerede, arealkrævende projekter til fx klimaskov og energianlæg.

Multifunktionel tilgang som det bærende element

Det er en klar anbefaling fra samarbejdet, at muligheden for multifunktionel jordfordeling fortsættes og opskaleres.

Samarbejdet bygger især på viden og erfaringer indsamlet i fire pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling. Her er den traditionelle sektortilgang afløst af en helhedsorienteret tilgang, som giver mulighed for at opnå flere samfundsmål på arealanvendelsen på én gang samtidig med, at lokale ønsker og behov tilgodeses.

Projekterne viste klart, at en multifunktionel tilgang og multifunktionel jordfordeling værdsættes af lodsejere og lokalsamfund, fordi man er med til at skabe forandringerne på en meningsfuld måde, hvor erhvervsmuligheder, friluftsliv og fællesskaber går hånd i hånd med tiltag for natur, vandmiljø og klima.

Fremtidens bæredygtige landskaber
Bag Fremtidens bæredygtige landskaber står en kreds af 15 organisationer: Realdania, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, KL, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund, Landdistrikternes Fællesråd, Bæredygtigt Landbrug, DGI, Økologisk Landsforening, DANVA og Dansk Energi (som under perioden er fusioneret med Wind Denmark og Dansk Solkraft i Green Power Denmark).

Læs mere på projektets egen hjemmeside