Arbejdet i Skovpolitisk Udvalg

Arbejdet i Skovpolitisk Udvalg fortsætter, men bliver forsinket ca. 1 måned. Udvalget diskuterer i øjeblikket 3 vigtige emner: økonomi, adgang og biodiversistet.

Arbejdet i Skovpolitisk Udvalg fortsætter, men bliver forsinket ca. 1 måned, hvorfor be-tænkningen først vil foreligge sidst i april.

Netop nu er der tre vigtige temaer til debat:

1. Økonomi

Da udvalgets kommissorium ikke indeholder ordet ”økonomi” ønskede Skovforeningen på det første møde i udvalget tilslutning til synspunktet om, at skovbrugets økonomiske bæredygtighed er en del af kommissoriets beskrivelse af skovbrugets bæredygtighed.

Samtlige medlemmer af udvalget tilsluttede sig Skovforeningens fortolkning af udvalgets kommissorium. Altså, at erhvervets økonomiske forhold skal diskuteres og at udvalget kan fremkomme med forslag også på det økonomiske område.

Dette var en forudsætning for Skovforeningens videre deltagelse i udvalgsarbejdet.

På trods af udvalgets tilslutning til synspunktet om betydningen af den økonomiske bæredygtighed, har det været vanskeligt at holde udvalgsmedlemmerne fast på dette udsagn, når det kommer til konkrete forslag.

Der forestår derfor en betydelig opgave for Skovforeningen i at bibringe udvalgsmedlem-merne viden om de økonomiske forhold samt at opnå en  forståelse for og enighed om nødvendigheden af sådanne økonomiske forslag.

2. Adgangsretten til de private skove

Der er et meget stort pres i udvalget for at få udvidelser i de formelle adgangsregler til de private skove. Skovforeningen har afvist dette – også i situationer, hvor der måtte blive en økonomisk kompensation herfor.

Det betydelige pres, der lægges på Skovforeningen på friluftsområdet og foreningens absolutte afstandtagen fra ændringer i de formelle adgangsregler fører til, at flere udvalgsmedlemmer samtidig tager afstand fra en forbedring af erhvervets økonomiske rammevilkår og herunder en lempelse af de generelle skatteregler for erhvervet.

3. Krav om øget produktion af biodiversitet

Der er ligeledes et meget stort pres i udvalget for at få øget skovenes biodiversitetsmæs-sige værdier. Hér har Skovforeningen givet udtryk for, at en forøgelse af produktionen af biodiversitet vil kunne finde sted mod betaling, samt at f.eks. generelle lempelser i generationsskiftevilkårene samt ejendomsskattebetalingen vil kunne indgå heri.

Foreningen har dog som vilkår stillet, at der samlet set bliver tale om en betydelig økono-misk lempelse, og at en lempelse, der kun er i samme størrelsesorden som de ekstra økonomiske forpligtelser, som en øget produktion af biodiversitet fører med sig, ikke er acceptabel.

Det videre arbejde

Det bliver meget vanskeligt for Skovforeningen at samle et enigt udvalg bag forslaget om økonomiske lempelser i erhvervets rammevilkår – men forhåbentlig vil foreningen kunne samle opbakning til en flertalsudtalelse herom. Men konsekvensen vil samtidig være, at der også vil komme forslag til ændrede adgangsregler – forhåbentlig kun som en mindre-talsudtalelse.

Det er endnu uvist om udvalget når til enighed om en betænkning. Skovforeningen kan imidlertid ikke stå bag en betænkning, hvis denne ikke indeholder forslag om reelle lem-pelser i erhvervets økonomiske rammevilkår.

Vi vurderer imidlertid, at der stadig er mulighed for, at betænkningen kommer til at pege på, at økonomien i erhvervet – og herunder beskatningen af dette – har en negativ indfly-delse på skovenes muligheder for at levere de ydelser, som samfundet efterspørger.