Bedre rammer for skovenes rolle i EU’s bioøkonomi efterlyses

Europæiske skovejere efterlyser ambitiøse målsætninger for en bio-baseret økonomi i EU og et stabilt lovgivningsmiljø med frie rammer for træ-baserede produkter.

Kun ved at skabe bedre betingelser og optimere rammevilkårene for skovsektoren og træindustrien kan EU’s langsigtede ressourceeffektivitets- og bæredygtighedsmålsætninger nås.
Dette er et blandt mange budskaber, som de europæiske skovejerorganisationers paraplyorganisation (CEPF) fremfører i deres pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen er en reaktion på den netop udgivne evaluering af EU’s ambitiøse bioøkonomistrategi fra 2012.

Evalueringen peger bl.a. på at de private sektorers investeringer i bioøkonomi i perioden 2012 – 2017, ikke har levet op til de målsætninger, der var opstillet i strategien og at der et stort behov for at eksisterende innovative bio-baserede teknologier udrulles og opskaleres hurtigere og mere effektivt. Samtidig anbefales det i højere grad at styre hvordan træet anvendes (kaskadeprincippet).

CEPF fremhæver, at et stabilt lovgivningsmiljø og frie rammer for konkurrerende træ-baserede produkter af alle typer, fremadrettet vil tilskynde skovejerne til at investere, ligesom at det vil sikre innovation og ressource-effektivitet i udviklingen af fremtidens bioøkonomi.

CEPF understreger også at ny EU-regulering og indførelse af ekstra kontrol- og dokumentationskrav ved handel med træprodukter, vil være stærkt markedsforvrængende og derfor bør undgås.
Der er et kæmpe biologisk tilvækstspotentiale i de europæiske skove under de rette politiske betingelser.  Derfor bør udviklingen af fremtidens bioøkonomi i stedet i højere grad fokusere på regional selvbestemmelse med inddragelse af skovejere i processerne og på at udvide produktionen af biomasse samlet set indenfor EU.

Særligt det vedvarende ønske om at ville styre træstrømmen fra skoven til de enkelte industrier, som vi i øjeblikket ser det i forhandlingerne om nye bæredygtighedskrav for fast biobrændsel, er en kilde til betydelig bekymring for CEPF. I praksis vil det betyde at visse typer af biomasse og trædimensioner fra skoven via detaillovgivning, ikke lovligt vil kunne sælges til energiprodukter, før de har været anvendt til andre formål og typer af produkter. Det vil reducere økonomien og handlefriheden for den enkelte skovejer betydeligt.

CEPF er således en vigtig samarbejdspartner for Dansk Skovforening i arbejdet med at sikre de danske skovejere mod unødig administrationskrav fra EU og arbejdet med at høste potentielle gevinster ved nye EU tiltag.