Bedre skove forudsætter lempede byggeregler

En moderniseret og mere rummelig fortolkning af reglerne for byggeri i skov, vil give de muligheder, som både samfundet og skovbruget har behov for. Lederen fra Skoven 2, 2017.

Skovlovens regler skal sikre at der tages flersidige hensyn i skovene. Imidlertid kan de driftsmæssige og tekniske krav ikke længere opfyldes uden at skovenes byggeriregler tilpasses dagens behov og krav.

I slutningen af januar måned fremsatte regeringen et lovforslag til modernisering af planloven. Forslaget lemper en række byggeregler, som skal fremme udviklingsmuligheder, bosætning og erhverv i bl.a. landdistrikterne.

Men når det kommer til byggeri i fredskov indeholder skovloven en række begrænsninger for byggeri, og efterårets politiske debat om ændringen af de regler har endnu ikke fundet sin løsning.

Unødige begrænsninger i skovloven

Skovloven skal finde en balance mellem hensyn til såvel erhvervet som naturbeskyttelsen.

Lovens formål er at give plads til mange samtidige hensyn, og det er både en styrke og en forudsætning for en fortsat bæredygtig drift af skovene. Imidlertid er nogle af reglerne for byggeri ikke længere tidssvarende, og derfor er det nødvendig at ændre byggeribestemmelserne.

De gældende regler for byggeri siger at kun driftsmæssigt nødvendigt byggeri i snæver forstand er tilladt. Det tolkes i praksis således:

”Hvis skoven har en størrelse på ca. 20 ha kan det være nødvendigt at opføre et maskinhus/traktor-hus. Hvis skoven har en størrelse på 100-300 ha (afhængig af bonitet) kan det være nødvendigt at opføre en bolig. Med i vurderingen er dog, om der allerede i dag findes en bolig i skoven samt om der er sket frasalg/nedrivning af bolig tidligere.”

I 2004 blev det derudover også muligt under visse forudsætninger at opføre arbejdsskure, spejderhytter, skovbørnehaver og lignende byggeri, der særligt tilgodeser børns og unges friluftsliv.

Reglerne for byggeri i skov bør lempes på visse områder.

Reglerne for byggeri i skov bør lempes på visse områder.

 

Ønsker til nye muligheder

Det gælder for skovene, som for resten af områderne i landdistrikterne, at der generelt er behov for nye muligheder for forretningsudvikling. En moderniseret og mere rummelig fortolkning vil give de muligheder, som både samfundet og skovbruget har behov for:

  • Bedre muligheder for opførelse af små hytter til fx jagt og andre friluftsaktiviteter.
  • Mulighed for opførelse af små arbejdsskure i skove større end 10 ha.
  • Bedre muligheder for modernisering af eksisterende boliger.
  • Utidssvarende og nedslidte boliger bør kunne nedrives med en genopførelsesret i en periode på 20 år. Det vil give en tiltrængt oprydning blandt de nedslidte huse, som i dag skæmmer landskabet.

Ingen ønsker nyt planløst og iøjnefaldende nybyggeri i skovene, og der skal ikke udvikles boligområder i skovene.

Men der er et stort behov for at der – under en fortsat restriktiv praksis – kan udvikles de muligheder og faciliteter, som vil gøre skovene mere værdifulde for både besøgende og ejere.