Befolkningen har gode vilkår for friluftaktiviteter i skovene

Den første gennemgang af resultaterne blev offentliggjort den 28. juni 2001:

Masser af aftaler om øget adgang til skovene

Nu kan hele undersøgelsen – i form af skovbrugsstuderende Tanja Blindbæk Olsens speciale – hentes her fra hjemmesiden:

Resume af rapporten

Befolkningen har gode vilkår, når de henvender sig til skovejerne med forespørgsler om at anvende skovene til friluftsaktiviteter, som ikke umiddelbart tillades via lovgivningen. 87% af de henvendelser, som skovejerne har fået i 2000, har resulteret i aftaler, og flere skovejere vil gerne indgå flere aftaler. Ejerne er glade for reglerne, som de er nu, hvor ejerne har mulighed for at planlægge og koordinere aktiviteter. En mulighed som mange ejere vil være kede af at miste. Der er en generel positiv stemning over for publikum blandt skovejerne, og de er villige til at give befolkningen særlig adgang til deres skove gennem frivillige aftaler. Det vidner om, at der findes et godt og velfungerende aftalemiljø i skovene uden for statsskovene – set fra skovejernes side.

Det er nogle hovedresultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse af aftalemiljøet, som Dansk Skovforening igangsatte i starten af år 2001 og som præsenteres i rapporten. Undersøgelsen primære formål er, at gøre Dansk Skovforening klogere på, hvordan aftalemiljøet fungerer set fra ejernes synsvinkel. Undersøgelsen grunder i et ønske fra Dansk Skovforening om at kunne dokumentere, at der findes et godt og velfungerende aftalemiljø i skovene uden for statsskovene. Dette skal støtte op om deres standpunkt i adgangsdebatten om, at der ikke er behov for en generel udvidelse af befolkningens adgang til skovene uden for statsskovene.

Undersøgelsen indbringer en række både kvantitative og kvalitative resultater, der vurderes at danne et udmærket grundlag for at kunne beskrive, hvordan aftalemiljøet fungerer set fra ejernes synspunkt. Ud over de nævnte hovedresultater er der resultater, som viser:

 • Forekomsten af henvendelser afhænger af skovens størrelse, om skoven ligger bynært og skovens geografiske placering, hvilket vidner om lokale forskelle.
 • Der kan ikke ses lokale effekter på, om indgås aftaler eller ej efter forudgående henvendelser.
 • Både antallet af henvendelser og antallet af aftaler er stigende med stigende areal, og ligger skovene bynært, forekommer flere henvendelser, og der bliver indgået flere aftaler.
 • Undersøgelsen bidrager også med resultater om:
  • Hvor ofte de gældende regler eller aftaler overtrædes
  • Hvilke gener skovejerne synes der er ved folks færden på ejendommen.
  • På hvilke områder ejerne ønsker at indgå flere aftaler
  • På hvilke områder der tages brugerbetaling og hvor ofte.