Befriende at naturpakken satser på frivillighed

Politikernes satsning på frivillighed og samarbejde med skovejerne er et afgørende resultat for Skovforeningen. Men vi savner stadig en sammenhængende skovpolitik for alle skovenes muligheder – og for hvordan skovejerne skal kunne realisere dem.

I maj præsenterede regeringen og dens støttepartier en naturpakke.
Skovforeningens vigtigste mål er nået: Skovejernes handlefrihed er bevaret, også når det gælder biodiversitet. Aftalen siger at det skal være frivilligt og attraktivt for private skovejere at bevare og udvikle biodiversitet. Og skovbruget bliver inviteret med til at udvikle betalings- og aftalemodeller for skovejere der vil lave biodiversitet.
Vi er meget tilfredse med en politisk aftale om Danmarks natur som ikke indebærer tvang over for skovejerne. Politikernes satsning på frivillighed og samarbejde er et afgørende resultat for Skovforeningen.
Urørt skov, og her regner aftalen græsningsskov med, fylder meget i naturpakkens indsats for biodiversitet. Vi har frygtet at politikerne vil stirre sig blind på dette ene middel blandt mange andre og måske mere omkostningseffektive midler. Heldigvis åbner pakken for andre former for biodiversitetsskov og dermed for en smidighed som kan komme både naturen og skatteyderne til gode.

Vi er også tilfredse med at naturpakken vil bevare de nuværende og velfungerende regler for offentlighedens adgang til skovene.

 

Flere punkter i pakken kræver mere arbejde

Det største problem i naturpakken kan blive planerne om en lovreform. Umiddelbart lyder det godt med regelforenkling, men vi frygter for Skovlovens fremtid som selvstændig lov. Vi vil slås hårdt for at skovenes grundlæggende lovgivning bevares i én helhedslov. Skovloven dækker både den erhvervsmæssige udnyttelse og naturbeskyttelse i skovene – sådan som skovbruget også skal gøre det i sit arbejde hver dag.

Kommunerne er blevet glemt i naturpakken. De er ellers store skovejere med knap 30.000 ha tilsammen. Og masser af naturværdier i skovene. Der er al mulig grund for samfundet til også at samarbejde med dem om frivilligt og på nærmere aftalte vilkår at bevare og udvikle biodiversitet.

 

Indsatsen for biodiversiteten i skovene må ikke stå alene

Skovbruget har tradition for en integreret drift der tager hensyn til biodiversitet, kulturminder og friluftsliv, også på træproduktionsarealerne.
Vi forventer derfor at regeringen fremlægger en samlet skovpolitik til efteråret. Den er vi utålmodige efter.
Regeringen og Folketinget må snart tage stilling til alle skovenes vigtige og værdifulde muligheder – og til hvordan skovejerne skal kunne realisere mulighederne, uanset om det er at producere træ til den grønne omstilling og en fossilfri fremtid eller om det er at producere biodiversitet eller oplevelser for friluftslivet.