Beskyttelse af fortidsminder – en appel om rimelighed

Alle er enige om at skovens fortidsminder skal beskyttes. Men skovejerne skal have rimelige muligheder for at tage hensyn til fortidsminderne under udøvelse af skovdriften. Lederen fra Skoven 10, 2016.

Skovenes fortidsminder skal beskyttes. Det er alle enige om. I praksis opstår der imidlertid situationer, hvor lovgivningen er utilstrækkelig, og hvor skovejerne efterlades ringe mulighed for at tage hensyn til fortidsminderne under udøvelse af skovdriften.

Derfor vil Skovforeningen bede ministeren om at se på skovejernes udfordringer med fortidsminder i skov, særligt synligheden og de tætliggende fortidsminder.

Et ”synligt” fortidsminde skal være synligt

Fortidsminder er umiddelbart beskyttede, hvis de er synlige. Men hvornår er et fortidsminde synligt? Er det når en ejer selv kan erkende det i terrænet, eller er det nok, at det kan erkendes af en arkæolog?

Som lovgivningen og vejledningen er skruet sammen nu, vil synligheden af et fortidsminde alene afhænge af en faglig vurdering fra en arkæolog. Det er uden betydning, om skovejeren, eller dennes ansatte eller entreprenører, er i stand til at erkende fortidsmindet selv. Det mener vi er problematisk.

Selvom fortidsminderne typisk er bedre bevarede i skovene på grund af den meget ekstensive jordbehandling, er de ofte meget ukarakteristiske. Der er eksempler på, at et tilsynsmuseum ikke tog notits af et fortidsminde, selvom de under tilsyn af et andet fortidsminde befandt sig mindre end 20 meter fra det. Først efter flere besøg på stedet blev fortidsmindet bemærket og registreret.
Hvis museet ikke kan se det, hvordan kan ejerne så?

Mange af fortidsminderne er registrerede og tinglyste, men selv med registrering kan de være svære for ejerne at finde i terrænet. Registreringen er ofte upræcis og baserer sig på kort i lille målestok, fx 1:20.000. En prik på kortet kan være vanskelig at overføre til felten. Ikke desto mindre er skovejeren forpligtet til at beskytte fortidsminderne mod fysisk skade.

Vi har nu bedt kulturminister Bertel Haarder overveje at ændre lovgivningen, så synlighed vurderes ud fra de faktiske forhold og tager gyldigt hensyn til, hvad en skovejer vil kunne se og erkende.

Skovdrift skal være mulig i skove med tætliggende fortidsminder

Slots- og kulturstyrelsen anerkender udfordringerne med at drive skovdrift i et område med tætliggende fortidsminder og vil gå ind i en særlig dialog med de berørte ejere. Men vi har behov for klare retningslinier nu, så skovejerne ikke begrænses unødigt i skovdriften og opnår retssikkerhed.

Vi har også bedt ministeren pålægge styrelsen en pligt til at tage hensyn til de særlige vanskeligheder ved tætliggende fortidsminder i skov. Det kan være gennem særlige aftaler eller en mere fleksibel administration.