Biodiversitetsrådet: Flere midler nødvendige for at vende udvikling

Der mangler penge til at vende biodiversitetskrisen i Danmark, skriver Biodiversitetsrådet i en ny rapport, der understreger, at både offentlige og private midler skal i spil. Dansk Skovforening bakker om budskabet, så længe der er respekt for privat ejendomsret og frivillighed.

Foto: Gertrud Græsbøll Weimann

”Kan biodiversitet blive et nyt marked for skovejere?” spurgte Danske Skovforening om for et par uger siden ved vores årlige skovtur.

Spørgsmålet og emnet er brandvarmt. I denne udgav Biodiversitetsrådet nemlig en rapport om Finansiering af Danmark biodiversitetsindsats, som bl.a. adresserer private investeringer i biodiversitet.

Hvis tabet af biodiversitet skal vendes til fremgang, skal presset på vores ressourcer reduceres og biodiversitetsindsatsen øges, mener rådet, der vurderer, at der både skal offentlige og private midler i spil, hvis opgaven skal løses effektivt.

”Derudover bør der udvikles positive incitamenter, der gør det økonomisk rentabelt for den private sektor at bidrage til effektive biodiversitetsprojekter,” lyder det i rapporten.

Dansk Skovforening er vi helt enig i, at det kræver finansiering fra både offentlige og private at vende biodiversitetskrisen i Danmark, ligesom vi tilslutter os, at det bør ske gennem positive incitamenter i den private sektor – så længe der er respekt for privat ejendomsret og frivillighed.

Der mangler penge til natur

Ifølge Biodiversitetsrådet er der i dag ikke overensstemmelse mellem nuværende midler til finansiering af biodiversitetstiltag og det faktiske behov, hvis tilbagegangen skal vendes.

Dette ”finansieringsgab” – som rådet kalder det – kan lovgivning, incitamenter og nationale målsætninger være med til at øge eller mindske.

Det forklarede Biodiversitetsrådet på en konference den 12. juni, hvor rådet præsenterede sin rapport. Her blev det også uddybet, at der ikke findes et eksakt tal for finansieringsgabet i Danmark, da der ikke findes nogle studier på området. Rådet estimerer, at ’gabet’ som minimum ligger på 2 mia. kr. om året i Danmark – og potentielt set en del højere. I EU er finansieringsgabet for biodiversitet omkring 139 mia. kr. om året, ifølge rådet.

Staten har det overordnede ansvar

Biodiversitetsrådet anbefaler, at Danmark vedtager en Biodiversitetslov med faste mål for biodiversiteten, ligesom det er tilfældet i Klimaloven. Derudover anbefaler rådet, at al sektorlovgivning og alle tilskudsordninger bør gennemgås for at fjerne lovgivning og incitamenter, der skader biodiversiteten, eller som forhindrer implementering af effektive biodiversitetsindsatser eller begrænser mulighederne for, at private virksomheder kan bidrage.

Den offentlige sektor bør have det overordnede ansvar for at beskytte og genoprette natur og biodiversitet i Danmark, lyder det, og biodiversitetsråder anbefaler, at staten i samarbejde med forskningsbaserede vidensinstitutioner udarbejder en helhedsplan for den fremtidige arealanvendelse i Danmark.

De privates rolle

Biodiversitetsrådet vurderer, at den private sektor mest effektivt kan bidrage til at lukke finansieringsgabet i Danmark ved at støtte biodiversitetsprojekter, hvilket fx kan ske gennem fonde, gennem udvikling af egne projekter eller gennem andre eksterne aktører.

Derudover påpeger rådet, at biodiversitetskreditter, der kan handles frit, ikke er et velegnet værktøj til at lukke finansieringsgabet og sikre biodiversiteten, da effekten er for usikker. Rådet konkluderer på den baggrund, at biodiversitetskreditter ikke kan være et bærende element i forhold til at lukke gabet mellem finansiering af biodiversitet og behovet for biodiversitet.

Ikke nok data

På Biodiversitetsrådets konference deltog også en lang række eksperter, der alle afgav sine ønsker i relation til fremme af biodiversitet.

Blandt eksperterne var der bred enighed om, at der mangler data, målemetoder og rammeværktøjer til at måle og vurdere biodiversitet, ligesom der også mangler viden om, hvordan man bedst genopretter naturen. Derudover pegede mange af konferencens deltagere på, at der er behov for en statslig jordfond, der kan opkøbe arealer til beskyttelse af biodiversitet.

Biodiversitetsrådets rapport om finansiering af biodiversitet er en del af rådets årsrapport, der udkommer i november 2024.