Biomasse har en betydende rolle i omstillingen til grøn energi

I EU’s strategi for energi er der fastsat mål om at der i 2030:

 • samlet set skal være en reduktion i udledningen af CO2 på 40% sammenlignet med niveauet i 1990
 • andelen af vedvarende energi skal være på mindst 27%
 • at der skal være en energibesparelse på mindst 27% sammenholdt med et ”bussiness as usual”-scenarie.

I den sammenhæng er det forudset at biomasse har og kommer til at spille en betydende rolle.

 

Ny vedvarede energipakke på vej

For at nå de fastsatte mål har EU kommissionen netop offentliggjort deres indledende konsekvensbedømmelse af den nye pakke for vedvarende energi, der skal ende ud i et nyt direktiv for vedvarende energi og en biomassepolitik for 2030.

Den indledende bedømmelse vurderer bl.a. følgende:
 • At ikke al bioenergi giver tilstrækkelig og verificerbare CO2-reduktioner
 • At markedsføring af bioenergi kan føre til markedsforstyrrelser i forhold til anden anvendelse af biomassen
 • At der vil være en stigende afhængighed af importeret biomasse

Det bedømmes derfor at der er behov for en fælles ramme, der sikre en bæredygtig produktion og en effektiv brug af biomassen.

I bedømmelsen beskrives det endvidere, at et af målene med den nye vedvarende energi pakke er at få lavet en forbedret bæredygtig bioenergipolitik, som fremmer robuste, omkostningseffektive og verificerbare CO2-reduktioner, samt sikrer en bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af biomasse og biobrændstoffer i el-, varme- og transportsektoren. Samtidig skal det sikres at:

 • jordressourcen udnyttes bæredygtigt,
 • skovene drives bæredygtig i overensstemmelse med EU’s skovstrategi,
 • indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC) adresseres,
 • det indre markeds integritet bevares,
 • internationale handelsregler respekteres og
 • unødvendige administrative byrder undgås

Der beskrives en række scenarier med forskellige mål og herunder nævnes muligheden for at lave bindende bæredygtighedskrav for al brug af bioenergi (pt er der kun bæredygtighedskrav for biomasse til flydende brændsler).

 

Danmark et skridt foran

I midten af oktober afholdt Energistyrelsen en temadag om bæredygtig biomasse.

Her fik vi mulighed for at præsentere hvordan vi gennem samarbejdet Træ til Energi vil arbejde for at skovene kan bidrage mere til en grøn omstilling i energisektoren gennem en bæredygtig drift af de danske skove.

Målsætninger er inden 2050 at fordoble produktionen af træ til energi i de eksisterende skove og på skovrejsningsarealer – fra nuværende 14 PJ – med:

 • en fortsat stor produktionen af råvarer til savværkerne
 • et forsat højt naturbeskyttelsesniveau og
 • uden brug af sprøjtemidler og gødning

Samtidig vil skovbrugets tilbud bidrage til klimasikringen ved at øge bindingen af CO2. Samme forslag afleverede vi tidligere på efteråret til Energi, Forsynings- og Klimaministeren.

For at nå regeringens mål må Danmark også importere biomasse i form af træpiller og flis. Det har tidligere været genstand for en heftig debat. Resultatet blev at Dansk Energi og Dansk Fjernvarme for mindre end et år siden lavede en brancheaftale for indkøb af bæredygtig træbiomasse. Formålet var at branchen vil vise ansvar ved at udarbejde en operationel aftale, der kan sikre at den anvendte biomasse er bæredygtig produceret.

Skovforeningen bakker op omkring brancheaftalen, hvor der er lagt vægt på en risikobaseret tilgang og en trinvis implementering fra 2016.

 

Energisektoren er unødvendigt utålmodige

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme finder at der er behov for mere regulering allerede inden brancheaftalen har fået lov at virke. De har sammen med CONCITO, WWF, Det Økologiske Råd, Greenpeace, Danmarks Naturfrednings Forening og Københavns Universitet sendt en erklæring til Energi, Forsynings- og Klimaministeren med et ønske om at den danske regering arbejder for bindende ambitiøse EU bæredygtighedskrav for fast biomasse til energi.

Vi er enige i målet om at udnyttelsen af vores naturressourcer skal ske på et bæredygtigt grundlag, og vi anerkender at der kan være nogle særlige forhold omkring biomassens bæredygtige udnyttelse til energi, der ikke vedrører selve skovdriften fx udledning af CO2 i forbindelse med transport af biomassen.

Fra skovbruget lægger vi vægt på at der ikke skal udarbejdes bæredygtighedskriterier for biomassen som er afhængig af slutanvendelsen. Vi støtter at skovene skal drives bæredygtigt, med kriterier for skovdriften fastsat uden hensyntagen til slutanvendelsen. Dette er også grundprincippet i EU’s skovstrategi. Det vil vi fortsat arbejde for.

Vi skal undgå at der indføres bindende krav på ejendomsniveau, som risikerer at skabe unødigt meget bureaukrati uden at det giver nogen reel effekt på bæredygtigheden. au.