Biomassesatsning giver flere træer i skovene

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, udsender i dag “10 millioner tons planen” om hvordan Danmark kan tredoble sin produktion af biomasse til gavn for både klima og miljø.

Skovene kommer til at bidrage med en stor del af denne ekstra biomasse, og resultatet bliver synligt for skovgæsterne: Der kommer flere træer i de unge bevoksninger, og der kommer hurtigtvoksende hjælpetræer af fx rødel, skovfyr, lærk, birk og poppel.

Den nye skovdyrkningsmodel (som faktisk er en gammel klassiker)

 

Ung bevoksning med mange hjælpetræer
Bevoksningen efter 20 år
Stor vedmasse høstes til energi

Hjælpetræerne fældes efter 10-30 år så træerne nedenunder får lys og plads til at vokse op og danne høj skov til tømmer og møbler.

Hjælpetræerne er perfekte til energiproduktion, og den kommende bedre afsætning af energitræ muliggør at skovbruget kan genoptage denne klassiske dyrkningsmetode. Den har mange fordele: En sikker start for den nyplantede skov, god vedmasseopbygning også de første 20 år og høj trækvalitet på langt sigt.

Den nye skovdyrkningsmodel øger skovenes samlede vedmasseproduktion. Københavns Universitet, Skov & Landskab, har beregnet at skovenes årlige produktion af energitræ kan øges fra 11 PJ i dag til 26-33 PJ i 2050, uden at det mindsker produktionen af træ til træindustrien eller begrænser mulighederne for at bevare og udvikle skovenes biodiversitet.

Den billigere skovdyrkningsmodel som har været almindelig i årtier

 

Ung bevoksning med få hjælpetræer
Bevoksningen efter 20 år
Hjælpetræerne høstes til energi

 

Den nye skovdyrkningsmodels betydning for …

Natur og miljø
Ingen gødning og samme lave forbrug af sprøjtemidler, som dansk skovbrug er kendt for. Skovenes naturværdier og rekreative værdier bevares. Ingen produktion på naturarealer eller i urørt skov.

Klimaet
Modellen vil først bidrage til en øget absorption af drivhusgasser (øgning af den totale biomasse). Derefter vil den fortrænge fossilt brændsel, når hjælpetræerne udnyttes til energi.

Forsyningssikkerhed og fleksibilitet
Højere forsyningssikkerhed og fleksibilitet. Danmark har fuld kontrol over energiressourcerne, og høsten kan tilpasses variationer i behovet hen over året og mellem årene.

Økonomi og erhverv
Den forøgede mængde træ vil skabe ca. 700 nye blivende jobs i og omkring den direkte forsyningskæde. I opbygningsfasen vil der endvidere genereres 1.500-2.000 ekstra årsværk.

Baggrund: Træ som energikilde

Træ er den største kilde (cirka 45 %) til vedvarende energi i Danmark. Træet har store fordele:

  • Træ produceres i skove med de ekstra værdier det giver samfundet (beskæftigelse på landet, naturværdier, friluftsliv).

  • Træ produceres i Danmark praktisk talt uden gødning og pesticider.

  • Træ har bedre egenskaber som brændsel end andre biomasseafgrøder.

  • Der er rigeligt med træ i de danske skove. Produktionen af energitræ kan fordobles i løbet af få år og flerdobles på længere sigt.

  • Med mere vindkraft følger også større behov for træ som den stabile og fleksible energikilde der altid er til rådighed, også når vinden ikke blæser.

Yderligere oplysninger

Forstfuldmægtig Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
Mobil 5357 4567
Divisionsdirektør Steen Riber, HedeDanmark
Mobil 2147 0298
Sekretariatschef Svend J. Christensen, Skovdyrkerne
Mobil 2340 9262

Download

Læs en grundig gennemgang af den nye skovdyrkningsmodel og mulighederne: