Blå blok: Statsskove bør gå forrest i sikringen af biodiversitet

Oppositionen har fremsat et beslutningsforslag om at statens skal udtage 20% af statens skove, hvor der skal gøres en særlig indsats for biodiversiteten.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har fremsat beslutningsforslag (B 144) om at statsskovene skal udtage arealer, hvor der skal gøres en særlig indsats for den biologiske mangfoldighed for at standse tabet af biodiversitet i Danmark.

Samtidig opfordrer de regeringen til at tilbyde private skovejere en ordning, hvor ejerne mod betaling gør en indsats for at opbygge større naturværdier.

Oppositionens forslag til optimal sikring af biodiversitet

Forslaget skal ses som oppositionens ide til sikring af biodiversitet i stedet for den nye begrænsning i sprøjtning og gødskning af visse § 3 områder, som regeringen vedtog i februar. En beslutning som oppositionen allerede ved fremsættelsen bebudede at de vil rulle tilbage hvis de vinder valget.

I bemærkningerne til forslaget kan det ses at oppositionen foreslår at udtage 20 % af statens skove, samt dele af kommunernes og forsvarets arealer til en sikring af biodiversiteten, således at Danmark kan leve op til de internationale forpligtigelser om at standse tabet af biodiversitet.

Vigtigt at finde de rigtige arealer og de rigtige tiltag

Selvom fokus i den offentlige debat har været udlæg af urørt skov, så er der i bemærkningerne til forslaget lagt vægt på nødvendigheden af at undersøge og analysere, hvilke skovområder der egner sig bedst og hvilke initiativer der skal igangsættes for at øge biodiversiteten. Urørt skov er ikke den eneste metode til en forøgelse af biodiversiteten.

Forslaget er et godt alternativ til tvangsindgreb

Skovforeningen ser forslaget om at løse opgaven til sikringen af biodiversiteten på private arealer gennem frivillighed og mod betaling som et godt alternativ til de allerede vedtagne tvangsindgreb på såkaldte § 3-arealer. Al erfaring viser at frivillighed er nøglen til at få de private lodsejere til at spille med. Så virker naturpolitik bedre og billigere end med tvang.

Omkostningerne til at gennemføre forslaget med udtag af 20 procent af statens skove er anslået i bemærkningerne til 10 millioner kr. om året i mistede indtægter fra træproduktionen. Skovforeningen vurderer at dette overslag langt fra vil være dækkende. I forhold til træproduktionen vil det selvfølgelig i høj grad afhænge af hvilke restriktioner der vil blive pålagt, men der tages i bemærkningerne ikke hensyn til andre samfundsmæssige værdier som tab af arbejdspladser i det primære skovbrug og følgeindustrien, samt værdiforædling i den følgeindustri, der kommer til at mangle træprodukterne.