Bombe under retssikkerheden

Ejere af skov og natur risikerer at skulle betale erstatning efter at have fulgt myndighedernes regler og påbud. Erstatningen udregnes komplet uigennemskueligt og kan blive så enorm at den sender ejerne fra hus og hjem. Uden at ejerne er skyldige i noget.

Fra 2007 risikerer ejere af skov og natur at skulle betale erstatning efter at have fulgt de regler som myndighederne har fastsat eller endda har påbudt ejeren. Erstatningen udregnes efter komplet uigennemskuelige og elastiske regler og kan blive så enorm at den sender ejerne fra hus og hjem. Uden at ejerne er skyldige i noget.

Denne groteske retstilstand er på vej i en ny lov om miljøskader og flere andre miljølove. Miljøstyrelsen har sendt udkast til de nye regler i høring, og lovene skal gælde fra 1. april 2007 for at opfylde et direktiv fra EU om miljøansvar.

Eksempler på vanviddet

  • En skovejer hyrer en entreprenør til at gødske eller sprøjte et areal – og sikrer sig at de anvendte midler og metoder opfylder reglerne. Senere viser det sig at midlerne alligevel skadede miljøet. Hvis ejeren så ikke kan bevise at reglerne blev overholdt (hvem kan det efter måske 10 år?) eller hvis entreprenøren ikke eksisterer længere eller ikke kan betale når skaden opdages, så er ejeren ansvarlig. Og så skal ejeren betale erstatning selv om han intet forkert har gjort.
  • En ejer af et Natura 2000-område indgår en driftsaftale med Skov- og Naturstyrelsen – eller får måske et direkte påbud om hvordan området skal drives. Senere viser det sig at naturen ikke har udviklet sig som forventet og at den aftalte eller påbudte drift har skadet værdier som man ønskede at beskytte. Så skal ejeren betale erstatning – selv om han har gjort som aftalt eller som myndighederne har påbudt.

Erstatningerne skal betale for udbedring af miljøskaderne. Eller for at modvirke skaderne med initiativer der opvejer tabet af naturressourcer eller tabet af muligheder for at udnytte naturen.

Hvor store bliver erstatningerne så? Det er komplet umuligt at beregne på forhånd. Derfor kan der heller ikke tegnes forsikringer imod disse erstatningskrav. Reglerne er elastiske, beregningsmetoderne er luftige og uklare, og resultatet kan blive beløb så enorme at ejerne må gå fra hus og hjem. Uden at have gjort noget forkert.

Vanviddet kan endnu stoppes

Disse vanvittige retstilstande er ikke alle dikteret af EU. Direktivet giver mulighed for at fritage ejeren for ansvar når han ikke er skyldig i noget, men det har de danske myndigheder ikke udnyttet … bortset fra nogle få tilfælde hvor ejeren i stedet pålægges selv at skulle bevise sin uskyld.

Alt i alt lægges op til en helt ny retspraksis med store problemer for retssikkerheden – ikke kun for skovbruget, men generelt. Mange parter har peget på dette, blandt andet Advokatrådet.

Det kan stadig nås at lempe de foreslåede regler inden for EU-direktivets rammer. Det skal gøres af et flertal i Folketinget når lovforslagene kommer til behandling i dette forår.

Ellers vanker der justitsmord til lodsejerne.