Brændeafgiftens officielle afskaffelse

Lovforslag fra Skatteministeriet ruller hele forsyningssikkerhedsafgiften tilbage og aflyser planerne om en brændeafgift. Dermed er den hidtil alvorligste trussel imod bæredygtig skovdrift i Danmark afværget.

Skatteministeriet har i august og september haft et lovforslag i høring om “tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler på baggrund af EU-retten, finansiering af forsyningssikkerhedsafgiften ved forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.”

Bag de mange ord gemmer sig den formelle begravelse af planerne om at lægge afgift på brænde. Det er hele den såkaldte “forsyningssikkerhedsafgift” som Skatteministeriet – efter en politisk aftale i sommer blandt Energiforligets parter – foreslår afskaffet og erstattet af en forhøjet personskat.

Forsyningssikkerhedsafgiften var oprindeligt planlagt at skulle indføres gennem tre faser: Første fase var en højere afgift på fossile brændsler til rumvarme. Anden fase var en lavere afgift på energi til proces. Tredje fase skulle dels indføre en brændeafgift på alt handlet VE-brændsel (VE = vedvarende energi) til opvarmning og dels forhøje afgiften på fossile brændsler til rumvarme.

Det nye lovforslag tilbageruller de to første faser som allerede er gennemført og aflyser tredje fase med brændeafgiften. Statens indtægtstab dækkes gennem andre dele i lovforslaget som omfatter en højere bundskat, en lavere grøn check samt øgede afgifter på blandt andet cigarillos.

Dansk Skovforenings kommentar til lovforslaget

Kampen imod brændeafgiften i 2012-2013 var den mest ressourcekrævende sag i Skovforeningens historie. Sejren har været en politisk realitet siden foråret 2014.

Med brændeafgiftens død er den hidtil alvorligste trussel imod bæredygtig skovdrift i Danmark afværget.