Brændes værdifuldt træ af?

Hugsten i Danmark har været stigende i en årrække, og gavntræets andel er konstant eller svagt stigende. Skovforeningen afviser derfor træindustriens bekymring for forsyningen med råtræ. Læs lederen fra Skoven 11, 2017.

Udlæg af store arealer med urørt skov og øgede krav til dokumentation af bæredygtighed kan i fremtiden negativt påvirke de danske skoves muligheder for at kunne levere det træ industrien har behov for. Det fremførte Danske Træindustrier på skovkonferencen som Skovforeningen afholdt 12. oktober på Christiansborg.

Træindustrien pegede derudover med bekymring på tendensen i afsætningen af skovens hugst. Siden 2009 har været en øget afsætning af træ til energisektoren på det danske marked, og omkring halvdelen af gavntræet eksporteres.

Der brændes ikke gavntræ af

Oplægget fra træindustrien kunne efterlade et billede af, at det i stigende omfang er gavntræ fra de danske skove som brændes af. Det er imidlertid ikke tilfældet.

Den danske hugststatistik viser at gavntræets andel af hugsten har været stabil og tilmed stigende gennem de seneste år.

Hugsten er øget gennem de seneste 10 år i takt med at der er kommet nye afsætningsmuligheder. Træ fra de første tyndinger og topender kan afsættes på markedet som flis og dermed bidrage til omstillingen i energisektoren, hvor det erstatter kul.

For skovbruget er det en glædelig udvikling, da det nu er økonomisk muligt at gennemføre pleje af de unge bevoksninger. Det vil betyde at der i fremtiden bliver endnu mere gavntræ til glæde for både træindustrien, skovejerne og hele samfundet.

Anvendelse af skovens hugst fordelt på gavntræ til industrien (brun), energitræ til energisektoren (orange) og brænde (grøn).

Lad markedet styre afsætningen

Når en stor del af det danske gavntræ eksporteres skyldes det almindelige sunde markedsmekanismer. Som hovedregel finder træet hen hvor betalingsevnen og –viljen er størst. Skovbrugserhvervet producerer produkter med tidshorisonter på over 100 år og tillægger desuden en langsigtet afsætningssikkerhed værdi udover prisen.

Vi afviser en bindende politisk styring af træmarkedet. Det giver både værditab og uønskede effekter. Derfor afviser vi konsekvent forslag som fx når EU-institutionerne fremsætter forslag om at forbyde anvendelse af rundt træ til energifremstilling.

Vi mangler et fuldt overblik over hvordan træressourcen i Danmark anvendes, da datakilderne til den nuværende statistik er fragmenterede.

Vi ønsker os derfor en samlet produktstatistik, der kan give et fuldt overblik over træstrømmene. Det er første skridt til at kunne træffe de rette valg når rammerne skal sættes for en skovpolitik, der kan tilgodese klima, energi, træprodukter og biodiversitet.

Verden har brug for mere træ

Flere indlæg på skovkonferencen understregede, at verden har brug for mere træ.

De danske skove kan fortsætte med at levere og tilmed øge produktionen af træ, uden at det går ud over naturværdierne. Det eneste det kræver er en politisk strategi for brug af træ, der vil give skovejerne tro på at investeringer i skovdriften kan betale sig.

På den måde kan Danmark også bidrage til at samfundet får endnu mere gavntræ og biomasse til overgangen til det fossilfri samfund.