Brev til Klimakommissionen

For at sikre at Klimakommissionen er opmærksomme på træets enorme klimastrategiske muligheder - og i lyset af træets påfaldende fravær i regeringens foreløbige tilkendegivelser om sin strategi for grøn vækst - har Skovforeningen skrevet dette brev.

Klimakommissionen

Regeringen nedsatte i 2008 en klimakommission bestående af ti forskere med specialviden inden for blandt andet klima, transport, landbrug og økonomi. Kommissionen skal give sit bud på, hvordan regeringens vision om, at Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer kan nås.

En af klimakommissionens opgaver er at analysere konkrete nationale og internationale forslag til markante reduktioner af drivhusgasserne. Klimakommissionen skal i sit arbejde tage udgangspunkt i EU’s ambition om mellem 60 og 80 procents reduktion af de samlede europæiske udledninger af drivhusgas i 2050. Den skal se på, hvilke nye og offensive strategier, der kan sættes i værk for at reducere udledningerne i blandt andet transportsektoren. Samtidig skal den komme med et bud på, hvordan andelen af vedvarende energi kan øges, energieffektiviteten kan højnes og konkurrencen på energimarkedet fremmes.

Skovforeningens brev til Klimakommissionen

For at sikre at Klimakommissionen er fuldt opmærksom på træets enorme klimastrategiske muligheder – og i lyset af træets påfaldende fravær i regeringens foreløbige tilkendegivelser om sin strategi for grøn vækst – har Skovforeningen skrevet dette brev:


Til: Klimakommissionen
klimakom@ens.dk

Mulighed for øget biomasseproduktionen i de danske skove

De danske skove kan spille en væsentlig rolle i løsningen af fremtidens klimaudfordringer, hvis vi får muligheden. Skovene i Danmark leverer ikke blot et grundlag for rekreativ udfoldelse for den danske befolkning, sikrer biodiversiteten og producerer konstruktionstræ til byggeriet. Skovbruget leverer nemlig også ⅓ af den vedvarende energi, som danskerne forbruger, og vi kan levere endnu mere i fremtiden.

Tal fra seneste ”Hugststatistik” (Danmarks Statistik) og fra Skov og Landskabs Skovtælling ”Skove og Plantager 2006” viser, at der i Danmark er:

Samlet tilvækst af træ 5,45 mio. m3/år

Normalhugst (snit år 2002-2007) 2,20 mio. m3/år

Netto tilvækst af træ 3,25 mio. m3/år

Opsparet vedmasse i alt (år 2006) 106,3 mio. m3

Som det fremgår af tallene, udnytter vi i øjeblikket kun 40 % af skovenes tilvækst, resten opspares i vedmasse i skoven. Produktionen af gavntræ og energitræ er nogenlunde ligeligt fordelt. Ved de rette incitamenter, ved bedre kulturmodeller, ved nytænkning og udvikling af driftsteknikker, både for hugst i skovene og i det åbne landskab, vil potentialet være væsentligt større.

Det er anslået at der umiddelbart kan høstes yderligere en halv mio. m3 træ årligt til energiformål, med de rammebetingelser der eksisterer i øjeblikket. Men med nye kultur- og høstmetoder, vil en langt større del af den danske træressource kunne udnyttes.

Miljømæssigt vil skovene på kort sigt kunne spare atmosfæren for 350.000 tons CO2 fra afbrænding af kul, ved at udnytte den ekstra halve mio. m3 træ pr. år. Miljøeffekten vil på længere sigt være endnu højere, når vi kan udnytte en endnu større del af ressourcen og når energitræ vil blive udnyttet til andet end ren varmeproduktion ved afbrænding. Eksempler herpå er omdannelse af træ ved bioforgasning og til biobrændstoffer, men der er flere nye teknologier på vej.

Med venlig hilsen

Dansk Skovforening

Svar fra Klimakommissionen

Kort tid efter fik vi svar fra Klimakommissionen, der takkede os for indspillet vedr. biomasseproduktion i de danske skove. Klimakommissionen lovede at dette ville indgå i deres videre overvejelser.