Brev til Miljøministeren om det kommende skovpolitiske udvalg

Skovforeningen har skrevet til Troels Lund Poulsen med vores supplerende synspunkter til det kommende skovpolitiske udvalg i forhold til Skovrådets tidligere fremsendte forslag til kommissorium.

Skovforeningen har skrevet til miljøminister Troels Lund Poulsen og meddelt vores supplerende synspunkter til det kommende skovpolitiske udvalg i forhold til Skovrådets tidligere fremsendte forslag til kommissorium for udvalget:

Kære Troels Lund Poulsen

På mødet med Skovrådet den 24. juni lovede Skovrådets formand Niels Elers Koch, at du ville modtage et fælles udspil til kommissorium fra Skovrådet. Dette har du allerede modtaget.

Du inviterede ved samme lejlighed også Skovrådets organisationer til at fremkomme med disses synspunkter i forbindelse med det kommende arbejde.

Fra Skovforeningens side ønsker vi at pege på følgende:

Skovforeningens repræsentation i udvalget
Foreningen skal i modsætning til flertallet af de øvrige organisationers repræsentanter i udvalget gå i dybden med samtlige emneområder i udvalgets arbejde. Det glæder vi os selvfølgelig til, men vi skal – for på den mest effektive måde at kunne varetage disse opgaver – anmode dig om, at foreningen kan få to repræsentanter i udvalget.

Konsekvenserne af gennemførelsen af Grøn Vækst
Skovforeningen hilser med tilfredshed at du på mødet med Skovrådet kvitterede for skovbrugets manglende synlighed i ministeriets hidtidige indsats, navnlig på grund af arbejdet med Grøn Vækst, ved at love, at skovene nu ville komme til at fylde meget mere på den politiske dagsorden. Vi forventer, at dette tilsagn vil føre til, at udvalgsarbejdet kommer til at behandle de økonomiske konsekvenser, som indgåelsen af forliget om Grøn Vækst har medført.

Artikel 12 beskyttelsen
Et område, som vi i Skovforeningen vil lægge meget vægt på i udvalgsarbejdet er konsekvenserne for skovene af den nylige gennemførelse af artikel 12 beskyttelsen.

Vi er ikke tvivl om, at såvel de administrative byrder som de direkte økonomiske tab ved implementeringen er langt større, end der politisk har været viden om, og vi forventer derfor også, at dette emne vil nyde en ganske særlig bevågenhed i udvalgsarbejdet, dels i de forslag, der vedrører biodiversiteten, men i høj grad i forudsætningerne om at etablere acceptable økonomiske rammebetingelser for erhvervet.

Skovenes træproduktion
I Skovrådets forslag til kommissorium er indeholdt emnet fremme af anvendelse af træ til energi og til varige produkter. Produktionen af træ spiller således også en betydelig rolle som led i at gøre Danmark fossilfri og i klimasammenhæng gennem opbygning af kulstoflager.

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof. Derfor skal fremme af skovenes træproduktion også være et centralt placeret i det skovpolitiske udvalgs arbejde. Der er et betydeligt potentiale i en forøgelse af produktionen – også gennem udviklingen nye og af andre driftsformer.

Gennemsigtighed i markedet
Skovbruget i Danmark er karakteriseret ved at bestå af mange meget små skove, der hver især på afsætningssiden står over for ganske få store træindustrier. Det er til meget stor skade for erhvervet, hvis ikke der er den fornødne gennemsigtighed i markedet. Konkurrencestyrelsen er på vej med nye, meget snævre rammer, for skovbruget med hensyn til erhvervets muligheder for at imødegå denne asymmetri. Gennemsigtighed vil således være et væsentligt bidrag til etablering af fornuftige økonomiske rammebetingelser for erhvervet.

Med venlig hilsen

DANSK SKOVFORENING

Niels Iuel Reventlow