Cross compliance – ny mode til overholdelse af skovloven

Landbrugets Cross compliance regler omfatter nu også krav til opfyldelse af forpligtelserne efter bl.a. skovloven.

Der er indført ændringer i betingelserne for at modtage EU-landbrugstilskud. Således er skovbruget nu inddraget i landbrugets cross compliance regler. D.v.s., at ydelsen af EU-tilskud bliver betinget af en samtidig opfyldelse af en række forpligtelser inden for anden lovgivning, herunder nogle forpligtelser i skovloven og i lov om jagt og vildtforvaltning. En manglende overholdelse af disse forpligtelser kan derfor få konsekvenser for modtagelsen af landbrugstilskuddene.

De skovbrugsrelevante områder, der under miljøområdet er omfattet af reglerne er:

  • Beskyttelse af naturtyper i et Natura 2000 område
  • beskyttelse af reder og redetræer
  • anvendelse af fælder
  • regler om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 2000 område

På siderne 51 til 55 i ovennævnte vejledning findes en nærmere specifikation af, hvilke forhold, der under de enkelte punkter er omfattet af cross compliance reglerne.

Skovforeningens holdning

Skovforeningen mener, at der er tale om en sammenblanding af forhold, der intet har med hinanden at gøre, og at der er tale om en manglende proportionalitet mellem en eventuel overtrædelse af nogle regler på den ene side og de mulige økonomiske konsekvenser i forbindelse hermed på den anden side.

Skovforeningen er mundtligt blevet orienteret om, at cross compliance-reglerne skal omfatte også skovloven. I den forbindelse er Skovforeningen blevet lovet en drøftelse af emnet på det førstkommende skovrådsmøde med henblik på skovenes inddragelse fra næste år.