Danmark er længst i EU med implementering af tømmerforordningen

Danmark er det eneste land i EU som har identificeret den nationale lovgivning der skal overholdes for at træ anses for lovligt fældet. Skovforeningen håber at EU vil følge op over for de lande som stadig ikke er på plads - så alle får lige vilkår.

EU-Kommissionen har undersøgt implementeringen af EU’s Tømmerforordning i de enkelte medlemslande. Den er fortsat utilstrækkelig.

Medlemsstaterne er forpligtet til at opfylde tre kriterier:
  • Udpege kompetente myndigheder til at håndhæve forordningen
  • Vedtage effektive, proportionale og afskrækkende straffe for overtrædelse af forordningen
  • Udfærdige omfattende tilsynsplaner og gennemføre regelmæssige tilsyn med virksomheder og de organisationer som på vegne af virksomheder kan udfærdige due diligence ordninger.

Det første kriterium er stort set opfyldt af alle medlemslande.

Derimod er det andet kriterium om sanktioner gennemført så uensartet i de enkelte medlemslande at der kan være tale om konkurrenceforvridning. De vedtagne sanktioner varierer fra bøder over konfiskation af træ til fængsel og fratagelse af retten til at handle med træ.

Endelig er tilsynsplaner på plads i de fleste medlemslande, men der er kun gennemført få tilsyn da vedtagelsen af den nødvendige nationale lovgivning er forsinket.

Danmark opfylder alle tre kriterier og har været på plads siden 2012. Fokus fra Naturstyrelsens side har indtil nu været på virksomheder der importerer træ. Her er risikoen for ulovligt træ størst.

Med vejledningen til skovejere om Tømmerforordningen som blev udsendt den 4. marts, er Danmark nu det eneste land i EU som har identificeret den nationale lovgivning der skal overholdes for at træet er lovligt fældet. Vejledningen er blevet præsenteret og diskuteret på skovkredsmøderne i foråret.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til skovejerne til at overholde reglerne. Det vil dog altid være domstolene der afgør hvilke regler der gælder.

Skovforeningen vurderer at Danmark gennemfører forordningen loyalt. Det er derimod ikke tilfældet i andre EU-lande. Det misforhold ønsker vi at Kommissionen fortsat følger op på over for de lande som stadig ikke er på plads – så alle får lige konkurrencevilkår i EU.

Dette er allerede sket overfor fire medlemslande.