Dansk Skovbrugs Tidsskrift nedlægges

Færre abonnenter og mindre stof fører til at Skovforeningen stopper udgivelsen af DST som bragte længere skovbrugsfaglige artikler af blivende værdi. De nuværende abonnenter kan supplere deres samling af DST-hæfter.

Dansk Skovforening har i en årrække udgivet Dansk Skovbrugs Tidsskrift (DST) som et tidsskrift med længere skovbrugsfaglige artikler af blivende værdi. Der har normalt været tale om 4 hæfter om året i A5 format, og der har også været udgivet temahæfter om især skovdyrkning.

Det er nu besluttet at nedlægge DST af to årsager:

  • Antallet af abonnenter har været faldende i en årrække. Ved etablering af tidsskriftet i 1989 var der 900, og antallet er faldet år for år og nærmer sig nu 300. Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af at der uddannes og beskæftiges færre inden for skovbruget end tidligere.

  • Det er blevet stadigt vanskeligere at skaffe stof til bladet. I en årrække har det ikke været muligt at udgive de planlagte 4 årlige hæfter. Det er til dels blevet kompenseret ved at udgive enkelte større temahæfter, men fremover må det forventes at der ikke kan skaffes tilstrækkeligt med artikler.

DST 1/10 fra marts 2010 vil derfor være det sidste hæfte der udgives.

Afviklingen af driften

Set over en årrække har udgifterne været en smule lavere end indtægterne som stammer fra abonnementer og tilskud fra fonde. Det skal ses i sammenhæng med at Skovforeningens bestyrelse har ønsket at DST ikke skulle belaste foreningens regnskab. Derfor har driften af DST været tilrettelagt således at det ikke har givet underskud.

Pr. august er der en kassebeholdning på godt 100.000 kr. Disse midler vil blive anvendt som tilskud til udgivelse af håndbøger eller lærebøger af væsentlig betydning for erhverv og undervisning. Det vil være temahæfter i stil med “Naturnær skovdrift”, “Bæredygtig skovdrift”, “Skovhistorie i Norden” eller “Træarts- og proveniensvalg i et bæredygtigt skovbrug”.

Abonnenter kan supplere samlingen

Vi vil give de nuværende abonnenter mulighed for at supplere samlingen af DST hæfter. Alle abonnenter kan modtage op til 5 ordinære hæfter af DST eller 1 af de ovennævnte temahæfter gratis, så langt oplaget rækker. Yderligere hæfter kan købes for 10 kr pr stk inkl. moms plus porto (temahæfter dog 50 kr).

Skriv til Liselotte Nissen på lln@skovforeningen.dk og oplys navn, adresse og hvis muligt abonnementsnummer (trykt bag på bladet).

Historie

DST kan føres tilbage til Dansk Skovforenings Tidsskrift som første gang blev udgivet i 1916 – og det bygger igen på traditioner fra Tidsskrift for Skovbrug fra 1876 og Tidsskrift for Skovvæsen fra 1889. Alle tidsskrifter i et format der omtrent svarer til A5 og med vægt på skovbrugsfaglige artikler.

Dansk Skovforenings Tidsskrift kom i starten 4 gange om året, men gik snart over til månedlig udgivelse. I 1969 besluttede man at modernisere foreningens tidsskrift ved at etablere Skoven, hvorefter Dansk Skovforenings Tidsskrift gik tilbage til 4 udgivelser om året med hovedvægt på længere, faglige artikler af blivende værdi.

I 1988 besluttede Skovforeningen at nedlægge Dansk Skovforenings Tidsskrift som medlemstidsskrift. Herefter blev det besluttet at videreføre tidsskriftet udelukkende baseret på finansiering ved abonnementer i en moderniseret udgave og under navnet Dansk Skovbrugs Tidsskrift (DST). Og det er altså dette tidsskrift som der ikke længere skønnes at være basis for at udgive.