Dansk Skovforening er klar til at indgå i klimadialogforum

Fredag aften landede et bredt flertal i Folketinget aftale om en bindende klimalov. Der skal sammensættes et klimadialogforum med blandt andet brancheorganisationer. Dansk Skovforening er klar til at byde ind med skovenes unikke klimaløsninger.

Det mest aktuelle problem er at standse udledningen af CO2 fra brug af de fossile ressourcer. Her kan træ gøre en forskel. Alt der kan laves af olies kulbrinter kan i princippet laves af træs grundbestanddele.

Klimaloven har været et varmt emne hele efteråret, og den 6. december er der landet en bred aftale om klimalov. Nu skal selve loven udformes og vedtages. Det bliver en bindende klimalov med et mål om 70% reduktion af Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030 og et langsigtet mål om klimaneutralitet senest i 2050.

Regeringen skal mindst hvert 5 år udarbejde en klimahandlingsplan med et 10-årigt perspektiv. Klimarådet skal fortsat være stærkt og uafhængigt og får en central rolle i forhold til at vejlede politikerne og vurdere regeringens klimaindsats.

Dansk Skovforening deltager gerne i Klimadialogforum

Der skal etableres et klimadialogforum i tilknytning til Klimarådet. Klimadialogforummet skal sammensættes af repræsentanter fra brancheorganisationer, tænketanke, grønne organisationer, arbejdstagerorganisationer og ministerier. Listen med organisationer med indstillingsret aftales med aftaleparterne, og listen er ikke udarbejdet endnu.

Dansk Skovforening tager gerne en plads i Klimadialogforummet, da vi mener, at have meget at byde ind med på klimadagsordenen. Skovene er i den helt unikke situation, at produktionen og hugsten fra skovene tæller på den gode side i klimaregnskabet. Træerne opsuger CO2, når de vokser, og de kan lagre det i lang tid. Ligeledes kan træprodukter fortrænge samfundets forbrug af fossilbaserede produkter, så afhængigheden af fossile ressourcer brydes.