Dansk Skovforening: Stabil energiforsyning med bæredygtig flis

Træflis fra danske skove bidrager til at sikre stabil energiforsyning i en tid, hvor energisystemerne er under omstilling, mener Dansk Skovforening. Øget skovrejsning i Danmark betyder, at der fortsat vil være resttræ fra skovbruget i Danmark.

Stof til eftertanke og en advarsel om, at stabil energiforsyning ikke er en selvfølge. Sådan kan man måske karakterisere de seneste måneders stigende energipriser, herunder prisen på el og særligt naturgas. I første omgang betyder det større regninger til os alle denne vinter, særligt hvis den bliver kold. Men endnu mere alvorligt ville det være, hvis der var risiko for egentlig knaphed. Knaphedsscenariet er en situation, som ingen ønsker at skulle tænke til ende.

Energisystemet under omstilling

Faktum er imidlertid, at vores energisystem er under omstilling. Måske skal vi vænne os til, at energipriserne svinger mere, fordi vores energikilder er mindre forudsigelige end tidligere. Men måske er tiden også til, at vi at overvejer, hvordan vi sikrer stabiliteten i forsyningen i de kommende år, samtidigt med at vi omstiller.

Løsning findes i skoven

Danske skove producerer løbende overskudstræ fra bæredygtig skovdrift, fx i forbindelse med udtyndinger, der skal give plads og optimale vækstvilkår til de tilbageværende træer. Tyndingstræ kan blive til flis, som bruges især i de decentrale, lokale danske fjernvarmeværker, som er tættest på skovene. I runde tal stammer halvdelen af den brugte skovflis i Danmark i dag fra de danske skove. Alternativet til at udnytte overskudstræet er forrådnelse med samme frigivelse af CO2 til atmosfæren.

Øget skovrejsning giver energi på lager

Med de gældende politiske ambitioner om at udvide skovarealet i Danmark, blandt andet af hensyn til klimaet, vil vi fortsat have overskudstræ i Danmark og i stigende mængder. For at optimere klimaeffekten skal der tyndes, så træerne vokser godt og opsuger maksimale mængder CO2 fra atmosfæren. Kravene til bæredygtighed af træflis fra danske skove er strenge. Det gælder genplantning, særlige krav til beskyttelse af natur og arter og krav til at bevare kulstoflaget i præcis dét skovområde, som træflisen kommer fra.

Fordelen ved træflis er, at den kan lagres. Derfor kan bæredygtig, lokal flis fra danske skove spille en rolle i forsyningen og bidrage til at sikre den nødvendige, stabile energiforsyning til husholdninger og virksomheder.