Dansk Skovforenings generalforsamling 12. juni 2008

Skovforeningen afholder generalforsamling torsdag den 12. juni på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping. Telefon 9839 1222. Programmet er:

9.30

Morgenkaffe og uddeling af stemmesedler.

På generalforsamlingen stemmes ved personlig nærværelse eller gennem skriftlig fuldmagt til anden person (vedtægternes §5 og §6). Udlevering af stemmesedler er betinget af at kontingentet for 2008 er betalt. Stemmekort med fuldmagtserklæring er udsendt til medlemmerne med post.

10.00

Generalforsamling med denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen
 5. Honorarer og kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Ad 2 og 3.
Den skriftlige beretning og det reviderede regnskab vil inden generalforsamlingen blive udsendt til Skovforeningens medlemmer.

Ad 4.
Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes punkt 6, 11. afsnit. I fremtiden skal Skovforeningen aflægge regnskab ifølge årsregnskabsloven, og derfor skal fremtidige generalforsamlinger afholdes inden 1. juni. Se bilag 4.

Ad 5.
Bestyrelsen foreslår at honorarerne stiger med 5% så de udgør:

 • Dansk Skovforenings formand 251.000 kr
 • Dansk Skovforenings næstformand 125.500 kr.
 • 3. medlem af forretningsudvalget 62.750 kr.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet til Skovforeningen for 2009 stiger med 5%. Se bilag 5.b.

Ad 6.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Niels Iuel Reventlow. Genopstiller.
 • Jens Kristian Poulsen. Genopstiller.
 • Christian Danneskiold Lassen. Genopstiller.
 • Peter de Neergaard. Genopstiller ikke.

En kreds af skovejere opstiller endnu en kandidat:

 • Marie Louise Friderichsen.

Ethvert medlem kan opstille kandidater til bestyrelsesvalget, og opstillingen kan ske under generalforsamlingen. Inden opstillingen skal kandidaternes godkendelse være indhentet.

Ad 7.
Bestyrelsen foreslår, at foreningen genvælger statsautoriseret revisionsaktieselskab Grant Thornton.

Ad 8.
Eventuelt.

Cirka 11.30

Afgang i egne biler til Skovforeningens ekskursion på Nørlund skovdistrikt i den vestlige del af Rold Skov.