Dansk Skovforenings prisstatistik søger indberettere

Dansk Skovforenings oplever stigende interesse i vores prisstatistik. Statistikken har aktuelt et stærkt behov for flere indberettere. Skovejere med jævn hugstaktivitet og afsætning af træ opfordres til at deltage i statistikken.

For at skabe en fælles referenceramme omkring produktionsskovbrugets værdiskabelse, har Dansk Skovforening siden år 2000 månedligt publiceret prisudviklingen i det danske råtræsmarked for de vigtigste sortimenter.

Dette har vi gjort med 3 måneders forsinkelse, da vi i henhold til konkurrenceloven alene må offentliggøre en statistik over træpriser, når tallene er mindst 3 måneder gamle. 

Arbejdet med indsamling af data og udgivelse af statistikken har gjort os i stand til løbende at spore udviklings- og vækstforløb og identificere nye trend-, sæson- og konjunkturændringer, der har haft relevans for vores medlemmer og vores formidling af budskaber overfor politikere og resten af omverden.

Unikt dataset på vej på rødlisten

Dansk Skovforeningens prisstatistik er helt unik, da information i den ikke indsamles og udgives andre steder, og den anvendes derfor hyppigt af universiteterne, styrelser, realkreditinstitutioner m.m., når de skal finde information om træprisernes udvikling i Danmark.

Prisstatistikken baseres på frivillig indberetning af handler fra en række anonyme skovdistrikter, men desværre har antallet af anonyme indberettere til prisstatistikken i en årrække været vigende. Statistikken er nu baseret på indberetninger fra kun et fåtal skovejendomme, hvilket gør statistikken sårbar overfor udsving i disse enkelte skovejendommes hugstaktivitet.
Havde statistikken været med på en ”statistikernes rødliste”, ville vi nu være kommet i en situation, hvor den måtte kategoriseres som både ”Regionalt uddød” og ”truet”.

Der er behov for, at flere deltager, så statistikken ikke mister sin værdi, og vi ikke kommer i en situation, hvor vi må stoppe udgivelsen, fordi datagrundlaget er for tyndt.

Dansk Skovforening opfordrer derfor skovejere, der har en jævn hugstaktivitet og afsætning af træ, til at overveje at deltage i statistikken og bidrage til værdiskabelsen. Alle indberetninger er fuldt fortrolige, og vi modtager og behandler data efter en fast procedure, som sikrer fuld anonymitet.

Kontakt Nanna Cronwald Kronborg eller Christian Jürgensen og få mere at vide om, hvordan du som skovejer kan bidrage til prisstatistikken.