Data for den tredje kortlægning af habitatnatur og –arter i Natura 2000-områderne er nu tilgængelige online

Opdaterede kortlægningsdata for habitatnatur og –arter i Natura 2000- områderne danner grundlag for de kommende Natura 2000-planer. Skovenes Natura 2000- skovhandleplaner skal opdateres i denne omgang.

Grøn markering viser skovhabitatnatur på miljøstyrelsens GIS-kort.

I forbindelse med Miljøstyrelsens løbende kortlægning af arter og naturtyper i Natura 2000-områderne har Miljøstyrelsen i perioden 2016-2018 gennemført tredje kortlægningsperiode. Miljøstyrelsen arbejder pt. på at offentliggøre data, der består af et opdaterede kortgrundlag med kortlagte habitatnaturtyper og levesteder for habitatarter indenfor Natura 2000-områderne. Det forventes, at det samlede kortgrundlag vil være offentlig tilgængeligt senest d. 24/6 2019. Det opdaterede kortgrundlag kan ses på Danmarks Miljøportal og MiljøGIS til Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det opdaterede kortgrundlag samt kortlægningen, der fortages i 2019, kommer til at danne datagrundlag for de kommende basisanalyser og Natura 2000-planer, der skal gælde for perioden 2022-2027. I 2019 kortlægges de ny udpegede Natura 2000-områder og arealer. Der skal i denne omgang igen udarbejdes Natura 2000-skovhandleplaner, som kommer til at gælde 2022 til 2034.

Vi anbefaler, at du kigger data igennem for at se, om der er større ændringer. Der kan være arealer, som er udgået af kortlægningen og andre, der er kommet til. Har du nogle spørgsmål omkring dine skovarealer i Natura 2000 yder Dansk Skovforening gratis rådgivning.