Krav til dokumentation af bæredygtighed kan give dobbeltarbejde

Der er brug for en overgangsordning, så certificerede skove ikke skal supplere med ekstra dokumentation frem til EU godkender certificeringsordningerne.

Lovforslaget til implementering af VE-direktivet (vedvarende energi), som skal fastsætte lovkrav til bæredygtig biomasse, blev førstebehandlet den 26. februar og er nu sendt til videre behandling i Miljø- og fødevareudvalget. Der er stadig nogle uhensigtsmæssigheder, som vi arbejder på at få rettet op på i udvalgsbehandlingen. Loven giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte bæredygtighedskrav og krav til dokumentation i bekendtgørelse og håndbog, der allerede har været i høring.

Certificerede skove risikerer unødvendigt dobbeltarbejde

Loven giver ministeren bemyndigelse til at stille krav til dokumentation. I bemærkningerne til loven står, at det forventes, at det vil blive muligt at anvende EU-godkendte frivillige ordninger til at dokumentere opfyldes af VE-direktivets kriterier. Dette er allerede beskrevet i udkastet til håndbogen. Det er et problem, at loven gælder fra 1. juli 2021, idet der er endnu ikke nogle EU godkendte ordninger. Der er risiko for, at de gængse skovcertificeringsordninger ikke når at blive godkendt i EU inden loven træder i kraft.

Der er behov for en overgangsordning frem til EU har nået at behandle ansøgningerne fra certificeringsordningerne. Det skal afhjælpe, at certificerede skove ikke skal underlægges alternativ dokumentation, som kræver et andet set up og vil være unødvendigt dobbeltarbejde for allerede certificerede ejendomme.

Dansk Skovforening presser på for at få PEFC og FSC til at søge så hurtigt som muligt. SBP er allerede i gang med ansøgningsprocessen.

Dansk klimakrav giver risiko for misfortolkning af restprodukter i fremtiden

Lovforslagets bemærkninger indeholder stadig en uheldig formulering om, at der til dokumentation af at noget er et restprodukt kan fastsættes en diametergrænse på 20 cm. Dansk Skovforening gjorde i vores høringssvar opmærksom på, at det ikke giver mening at sætte en diametergrænse på 20 cm som grænse for hvornår der er tale om et restprodukt. Vi påpegede, at det skal være tydeligt, at de 20 cm udelukkende er en grænse i forhold til opfyldelse af det danske klimakrav, og kun som en sidste valgmulighed. Det fremgår af Energistyrelsens høringsnotat, at de er enige, men de fastholder grænsen som sidste målbar mulighed.

I udkastet til håndbogen står at det ekstra danske klimabæredygtighedskrav, kan opfyldes ved enten

  1. at skovkulstoflageret er opretholdt
  2. at skovene er skovcertificeret eller
  3. at der kun bruges restprodukter til energiformål.

Det betyder konkret, at biomasse kan anvendes, så længe skovkulstoflageret er opretholdt, eller skovene er skovcertificeret. Det fremgår stadig af bemærkningerne til lovteksten, at der i sidste ende kan anvendes en 20 cm grænse, som led i at dokumentere opfyldelse af klimakravet.

Dansk biomasse opfylder krav a, idet vedmasse og dermed kulstoflager i de danske skove vokser hvor hvert år ifølge skovstatistikken. Dermed indgår kravet om de 20 cm ikke for nuværende for dansk biomasse.

Dansk Skovforening vil holde et skarpt øje med, at diametergrænsen på 20 cm ikke kommer til at udgøre en fejlagtigt definition i forhold til hvornår noget kan defineres som restprodukter i anden sammenhæng.