”Det er nemt at tegne streger på et kort – men vi har stadig privat ejendomsret i Danmark”

Onsdag blev en ny, stor biodiversitetsrapport præsenteret på Christiansborg. Den foreslår at udlægge i alt 845.000 ha natur – herunder en del private skovarealer. Men forskerne glemmer den private ejendomsret, mener Dansk Skovforening og fremhæver frivillige naturindsatser og fortsat træproduktion.

Foto: Colourbox

Der er behov for store sammenhængende områder for at sikre biodiversiteten, lyder det i en ny stor rapport – ”Mere, bedre og større natur i Danmark” – fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Her udpeger ledende biodiversitetsforskere på Københavns Universitet med professor Carsten Rahbek i spidsen 239 områder – ud fra en række kriterier om, hvor der kan etableres store sammenhængende naturområder på minimum 500 ha.

I alt udpeger rapporten 845.000 ha natur, hvilket svarer til ca. 20 procent af det danske areal. Formålet er at identificere de mest optimale og omkostningseffektive arealer for at fremme udvikling af mere biodiversiteten i Danmark, lyder det.

”Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre noget for at fremme natur og biodiversitet. Ligesom vi også skal sikre træ til den grønne omstilling, og plads til vindmøller, solceller mv,” siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Forskerne ser i sine udpegninger bort fra ejerforhold, og derfor indgår der også store private arealer i de skitserede naturområder. Men det er en billig omgang, mener Dansk Skovforening.

”Det er nemt at tegne streger på et kort – men vi har jo dog stadig privat ejendomsret i Danmark. Hvis staten vil opkøbe jord i det omfang, og ejerne vil sælge, så står det jo enhver frit for. Men jeg ser ikke for mig, at det er noget, der kan gøres med statslig regulering eller lovgivning,” vurderer Anders Frandsen.

God natur bør ikke straffes

Rapporten vurderer, at skove er det bedste udgangspunkt for biodiversitet, fordi naturværdierne i forvejen er høje her og ofte ligger har en god placering i forhold til anden natur. Derfor indgår 55 procent af landets dyrkede skove i udpegningen.

Særligt i de private skove findes der i dag store naturværdier i dag, har biodiversitetsrådet blandt andet understreget – hvilket er et resultat af frivillige indsatser ude hos ejerne. Derfor kan det undre, at rapporten foreslår at udpege netop disse områder som beskyttet natur.

”Der er mildt sagt noget temmelig ejendommeligt ved, at man vil straffe de private jordejere, som har gjort allermest i dette land for at fremme biodiversitet, ved at båndlægge deres jord,” siger Anders Frandsen

Han tilføjer, at politikerne i stedet bør kigge i en helt anden retning, end den rapporten foreslår:

”Hvis man gerne vil have flere arealer med fokus på natur og biodiversitet, så burde man hellere finde nogle betalingsmodeller, som skaber positive incitamenter.”

Dertil understreger Dansk Skovforening vigtigheden af at opretholde produktion af træ i skovene til den grønne omstilling:

”Hvis vi ikke bruger træ i f.eks. byggeriet, så skal vi jo bruge stål og beton, hvilket har et langt højere klimaaftryk. Danmark har en selvforsyningsgrad med træ på omkring 20-25 pct. Hvis vi halverer det areal, hvor vi producerer træ, så vil andre lande jo skulle levere tilsvarende mere,” forklarer Anders Frandsen

Har regnet på omkostninger

”Mere, bedre og større natur i Danmark” indeholder også beregninger af, hvad det vil koste at gennemføre sine anbefalinger.

I gennemsnit regner rapporten således med omkostninger på 2.000 – 2.500 kr./ha/år. Men det beløb dækker kun produktionstabet, og dermed bliver ejerne ikke kompenseret ud fra jordens reelle markedsværdi, påpeger Dansk Skovforening.

Hvis alle 239 områder udpeges, vil de samlede offeromkostninger årligt beløbe sig til ca. 1,8 mia. kr. (inklusive EU’s grundbetaling på landbrugsarealerne).

Derudover vil det også koste noget at forvalte naturarealerne. Samlet set vil det det årligt koste et sted mellem 2 og 4 mia. kr. at gennemføre anbefalingerne, lyder det i rapporten.

Rapportens økonomiske beregninger er foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet.

Oppositionen foreslår statslig jordfond

Rapporten blev onsdag præsenteret i Fællessalen på Christiansborg til en konference, som WWF Verdensnaturfonden havde arrangeret i anledning af udgivelsen.

Her fremhævede rapportens hovedforfatter Carsten Rahbek, at der er behov for store naturområder med levesteder af høj kvalitet, der i gennemsnit vil tillade populationen af arter at stige.

Præsentationen blev efterfulgt af en politisk paneldebat, hvor Erling Bonnesen (V), Søren Egge Rasmussen (EL) og Ole Birk Olesen (LA) deltog sammen med WWF’s generalsekretær, Bo Øksnebjerg.

Her slog både Ole Birk Olesen og Søren Egge Rasmussen til lyd for at reformere ekspropriationsloven, så det bliver muligt at ekspropriere til naturformål. Samtidig foreslog de to repræsentanter for oppositionen, at staten opretter en jordfond, som skal opkøbe jord, som skal lægges ud til naturformål eller byttes med værdifulde naturarealer hos private lodsejere.

Panelets regeringsrepræsentant Erling Bonnesen lovede, at SVM-regeringen efter sommer vil komme med konkrete forslag på området.