Du kan nu søge tilskud til skov med biodiversitetsformål

Ansøgningsrunden er åben fra 16. marts til 31. august 2021, og der er en pulje på godt 17 mio. kr.

Private skovejere og kommuner kan søge om tilskud til aktiviteter i skov som fremmer eller bevarer biodiversiteten og levesteder for truede, skovtilknyttede arter. Der kan kun søges til arealer med hjemmehørende træarter over 50 år. Det er muligt at søge tilskud til ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af træer til naturligt henfald, rydning af uønsket opvækst, særlig indsats for arter samt etablering af naturlige vandstandsforhold. 

Afhængigt af aktiviteten, kan tilskuddet udbetales både som årlige tilskud med faste satser og som 100 procent dækning af de tilskudsberettigede etableringsudgifter. Projekter med Natura 2000-skovnaturtyper prioriteres højest.

Du kan læse mere om tilskud til skov med biodiversitetsformål i Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Ordningen har samme indhold som sidste år

Der er kun lavet mindre justeringer i ordningen fra sidste år. Landbrugsstyrelsen har desværre ikke lyttet til vores gentagne ønske om at ændre grænsen på 100 m2 for hvornår holme af nåletræer skal frategnes som vi også tidligere har skrevet om.

Derimod er det lykkes at få ansøgningsfristen forlænget, i forhold til første udkast.

Gratis rådgivning for skovejere

Husk at Dansk Skovforening fortsat gratis hjælper ejere af Natura 2000-fredsskovsarealer med at:

  • Få overblik over områdeudpegningen.
  • Få klarlagt hvad udpegningen betyder for skovdriften.
  • Forstå Natura 2000-plan og Natura 2000-handleplanen for udpegningen.
  • Gennemgå de betalingsordninger som staten tilbyder til fredskov i Natura 2000-områdern.