Du kan søge om tilskud til privat skovrejsning frem til 30. september i år

Landbrugsstyrelsen har netop åbnet årets ansøgningsrunde til privat skovrejsning, som løber frem til 30. september 2021.

Der er afsat 70 mio. kroner til årets ansøgningsrunde. Du er stadig favoriseret, hvis du søger til et areal, der ligger inden for delvandoplande med indsatsbehov for kvælstof som opgjort i vandområdeplanerne. Det er også muligt at søge uden for områder med indsatsbehov, men disse arealer kommer sidst i prioriteringen og mindre attraktive i forhold til mulighed for grundbetaling.

Ændringer i ordningen

Ordningen ligner de seneste års ordninger, men som altid er der justeret. Særligt kan fremhæves:

  • Arealer, der ligger mellem projektarealer, som skal plantes med skov, skal ikke længere pålægges fredskovspligt. Der er tale om de mellemliggende arealer, som ikke er tilskudsberettigede. 
  • Indblandingsprocenten af små træer, buske og/eller ammetræer nedjusteres til 20 procent i kerneskoven og minimum 20 procent og maksimum 40 procent i skovbryn.  
  • Det er nu muligt at søge om projektændringer, også efter ændringen er gennemført, dog er det for ansøgers egen regning og risiko. 

Stramninger fra Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen ønsker at minimere antallet af høringer, og vil fremover stille højere krav til, at ansøgningerne er fyldestgørende på ansøgningstidspunktet. Formålet er, at reducere den samlede sagsbehandlingstid således ansøgerne får afgørelsen hurtigere. De har ændret i ansøgningsskemaet i år for at minimere fejl ved ansøgningen og har ydermere haft nogle konsulenter inde for at teste ansøgningsskema. De vil ikke udelukke, at det vil betyde flere afslag pga. mangelfulde oplysninger eller fejl i ansøgninger. Vi har i Dansk Skovforening udtrykt, at vi ikke anser det som den rette vej at gå og foreslået, at de i stedet kan tilbyde sparring før ansøgningsfristen, så det er muligt at få afklaret tvivlsspørgsmål.

Du kan læse mere om ordningen og finde link til vejledning og ansøgningsportal på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.