Eksperter efterlyser en national bioøkonomistrategi

Det Nationale Bioøkonomipanel anbefaler at Danmark laver en strategi for bioøkonomi som en hjælp til at gennemføre den grønne omstilling inden for bæredygtige materialer til tekstiler, emballage og produkter med lang levetid.

Det Nationale Bioøkonomipanel er netop kommet med dets anbefalinger til regeringen om, hvor anvendelse af biologiske ressourcer som erstatning for fossilt kulstofbaserede ressourcer giver de største samfundsmæssige gevinster for økonomi, klima og miljø.

Som den første blandt de i alt 18 anbefalinger fra panelet er en anbefaling om at udarbejde en national bioøkonomistrategi for Danmark, der sætter klare politiske mål og skaber rammer for det samarbejde med andre lande, der skal sikre Danmark en central rolle i den globale cirkulære bioøkonomi.

En bioøkonomistrategi skal fokusere på tilvejebringelsen af bæredygtig biomasse fra både primærproduktion af biomasse og optimeret anvendelse af biologiske rest- og sidestrømme, samt anspore til mere efterspørgsel efter bæredygtige biobaserede produkter fremfor fossilt baserede alternativer.

Dansk Skovforening har længe efterlyst en bioøkonomistrategi, som vil kunne skabe langsigtede og gode rammer for offentlige og private investeringer og skabe grundlag for investeringer i bioraffinaderier og bæredygtige materialer til tekstiler, emballage og produkter med lang levetid. For skovbruget er der særligt behov for at en sådan strategi ser på nye værdiskabende anvendelser af træbiomasse.

Skal biomasse ses som en knap ressource?

I en fremtid, hvor vi i stigende grad skal klare os uden kul og olie, vil en stor del af fremtidens materialer skulle baseres på biologiske ressourcer af forskellig art. Panelet peger på, at selvom det biologiske materiale i biobaserede produkter er en fornybar ressource, der kan tænkes sammen med god genanvendelse og recirkulering af kulstof og næringsstoffer, er det også en begrænset ressource ikke kun i Danmark men også globalt. Alene kan biomasse derfor ikke udfylde hullerne efter det enorme forbrug af fossile ressourcer, der med tiden skal udfases verden over.

Bioøkonomipanelet understreger derfor også i deres anbefalinger, at biomasse i højere grad end nu skal prioriteres udelukkende til de områder, hvor det skaber mest værdi og har det største potentiale for vækst og arbejdspladser for samfundet her og nu, mens vi venter på de nødvendige øvrige løsninger på vejen frem mod uafhængighed af fossile ressourcer.

Dansk Skovforening mener dog ikke, vi generelt skal anse bioressourcer som knappe ressourcer. Det er en af de eneste ressourcer (hvis ikke den eneste), som vi som mennesker fortsat kan forbruge med god samvittighed, da de biologiske ressourcer – i modsætning til mange andre råstoffer som vi dagligt forbruger i dag – har den egenskab, at de til stadighed kan produceres, i takt med at vi bruger dem.

En forudsætning er dog, at udnyttelsen og produktionen sker på et bæredygtigt grundlag.

Både mængden af bioressourcer, beskyttelsen af biodiversitet og klimaeffekter kan øges betragtelig – hvis politikkerne træffer de rette valg.