Ekspertgruppe skal se på skovbrugets ejendomsværdier

Med vedtagelsen af den nye vurderingslov skal der ikke længere fastsættes en ejendomsværdi for land- og skovbrugsejendomme. Ejendomsværdien skal i fremtiden derfor kun fastsættes i forbindelse med generationsskifter.

Men manglen på en løbende, justeret ejendomsværdi skaber en stor usikkerhed for ejerne med meget ringe mulighed for at kunne forudberegne de økonomiske konsekvenser af et generationsskifte. Den usikkerhed er yderligere forstærket ved at udkastet til værdiansættelsescirkulere ikke som lovet indeholder retningslinjer for vurdering af ejendomsværdien for skove.

Regeringen har før sommeren nedsat en ekspertgruppe for værdiansættelse ved generationsskifte som skal komme med forslag til modeller, der kan sikre forudberegnelighed og gennemsigtighed ved værdiansættelsen i forbindelse med generationsskifte.

Dansk Skovforenings forslag til model

Dansk Skovforening har henvendt sig til ekspertgruppen med vores forslag til en model, hvor der ud fra objektive ejendomsdata (areal, jordbundstype, træarts- og aldersklassefordeling, beliggenhed m.m.) foretages en driftsøkonomisk værdiberegning. Når denne tekniske ejendomsværdi er udregnet, kan det lettere vurderes, om der er belæg for, at der skal tillægges en yderligere værdi – eventuelt som følge af særlige herlighedsværdier e.l.

Anvendelsen af denne metode til værdiansættelse vil give ejerne et bedre overblik over, hvordan myndighederne har sammensat ejendommens forskellige værdielementer og dermed kan ejerne bedre forholde sig til om værdiansættelsen findes rimelig. Vi forventer, at en sådan metode vil kunne give ejerne en større forståelse for – og accept af – vurderingsresultatet.