Endelig kom rapporten om stormfald

En ny rapport om stormfaldsordningen giver håb om forbedringer. Lederen fra Skoven 5, 2017.

Stormfaldsordningen er vigtig for at skovejere og samfundet får robuste og varierede skove efter store stormfald. Men efter stormene i 2013 blev det klart at stormfaldsordningen ikke virker efter hensigten.

Stormfaldsramte skove blev stillet over for ulogiske administrative krav, ikke alle ramte skove fik lov at bruge ordningen, og ikke alle genplantninger blev foretaget med egnede træarter.

Vi fik derfor kort tid efter den daværende erhvervs- og vækstminister til at igangsætte en evaluering af stormfaldsordningen med det formål at komme med forslag til forbedringer. Det har taget lang tid for det nedsatte udvalg at finde frem til deres anbefalinger, men nu er de her endelig.

 

Vil forslaget give forbedringer?

Mange af vores kritikpunkter vil blive tilgodeset hvis ministeren følger udvalgets anbefalinger. Udvalget gør især op med den urimelige og unødvendige administrative belastning, både for skovejerne og for myndighederne. Det er meget positivt.

Vi har over for udvalget og ministeriets embedsmænd brugt mange ressourcer for at nå dette resultat. Vi støtter derfor overordnet udvalgets anbefalinger, selvom der stadig er plads til enkelte forbedringer inden lovforslaget fremsættes og vedtages i Folketinget. Det vil vi fortsat arbejde for.

Udvalget anbefaler blandt andet følgende ændringer:

  • En klar og entydig definition af, hvornår der er tale om stormfald. Nye teknologier vil samtidig gøre det lettere og hurtigere at dokumentere stormfaldets størrelse og placering.
  • Slette det meget ulogiske og vanskeligt administrerbare fradrag i tilskudsberegningen på 1/60 af skovens areal. Et fradrag, hvis eksistens vi altid har argumenteret imod.
  • Gentilplantningsordningen åbnes for nye skovejere der erhverver skoven i forbindelse med et generationsskifte. Det er et skridt i den rigtige retning selvom vi gerne havde set en anbefaling om at åbne ordningen for alle skovejere.
  • Tilskud og forsikringsdækning i forbindelse med spredt fald tages bort. Det er en forringelse, men da spredt fald i rødgran og sitkagran alligevel aldrig har været omfattet, og da ordningen har vist sig at være vanskelig at administrere i praksis er det en logisk konklusion.
  • Plantningen af løvtræ på de gode jorder og nåletræ på de ringere jorder skal fremmes. Dog ligger der i forslaget et krav om, at 50% af de robuste arter skal være hjemmehørende. Dette krav er urimeligt højt for nåletræskulturer, da det kun kan opfyldes af skovfyr.
  • Mindstegrænsen for det enkelte stormfaldsramte areal hæves fra 0,2 til 0,5 ha. Samtidig nedsættes antallet af tilskudsetaper, og der bliver et krav om en hurtigere genplantning med kun én tilskudsudbetaling for hver etape. Kravet om at genplantningen skal være gennemført inden for 5 år er ikke realistisk ved meget store stormfald på den enkelte ejendom. Udvalget begrunder disse forslag med, at behovet for myndighedstilsyn vil blive mindre, men det hensyn står ikke mål med forringelsen af ordningen for ejerne.

Skovforeningen vil sætte skub i ændringerne

Vi vil nu bede erhvervsministeren om at give et lovforslag de sidste skub i retning af at få moderniseret ordningen. Derved kan vi fjerne de sidste hindringer for at ejerne og samfundet får genrejst værdifulde og produktive skove efter stormfald.

Samtidig vil vi presse på for en hastig gennemførelse af ændringerne, så det hele kan være på plads inden næste stormfald måtte indtræffe.