Enighed i Skovrådet om oplæg til biodiversitet i skov

Læs et godt notat fra Naturstyrelsen om virkemidler til fremme af skovenes biodiversitet. Skovrådet har sendt notatet til Ministeren og opfordret til at skoven får en central rolle i den varslede naturpakke, gerne med et nyt nationalt skovprogram.

Naturstyrelsen har, med stort input fra Skovrådet, udarbejdet et fagligt notat  (PDF-fil) om virkemidler til fremme af skovenes biodiversitet.

Der er enighed i Skovrådet (som er bredt sammensat af grønne organisationer, træindustri og skovejere) om at notatet er et godt fagligt grundlag for at skabe mere biodiversitet i skovene.

Brev til ministeren

Skovrådet har sendt notatet til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og opfordret til at skoven får en central rolle i Regeringens varslede naturpakke. Det må gerne udmøntes i et nyt nationalt skovprogram som både favner skovbrugserhvervet og de mange leverancer som skovene giver til samfundet, herunder særligt biodiversitet, klimatilpasning, rent drikkevand og friluftsliv samt produktion af verdens formentlig mest miljøvenlige råstof: Træ.

Skovrådet tilbyder at bidrage med fagligt input til naturpakken og til et nyt nationalt skovprogram, herunder til den en nødvendige afvejning af de mange formål og hensyn som skove kan bidrage til.

Endelig vil Skovrådet gerne invitere ministeren i skoven og vise ham forskellige måder at drive og pleje skoven på til fremme af biodiversiteten.

Skovrådet ønsker med skovturen at give inspiration til naturpakken og vise hvordan skovene i praksis kan bidrage til og balancere hensynene til biodiversitet, friluftsliv og produktion.

Fakta om Skovrådet

Miljø- og fødevareministeren nedsætter i henhold til § 47 i skovloven et skovråd som skal rådgive ministeren om skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove.

Skovrådet skal på eget initiativ afgive udtalelser om spørgsmål af betydning for skovene eller administrationen af skovloven og generelt følge udviklingen på dette område.

Rådets formand udpeges af miljø- og fødevareministeren. Rådets øvrige 14 medlemmer udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra en række organisationer med interesse i og tilknytning til skovbruget.

Skovrådets består af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, KL og fra de institutioner der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.