Er der almindelig offentlig adgang på et mountainbikespor?

Ja det er der - mener Naturstyrelsen, som netop har givet Skovforening deres fortolkning af adgangsreglerne. Skovforeningen er ikke enig i fortolkningen.

Konflikter mellem mountainbike-ryttere og andre brugere af de danske skove er ofte årsag til avisoverskrifter. Så sent som den 5. juli bragte TV2 Syd et indslag om krigen i skoven mellem mountainbike-ryttere og andre skovgæster.

Skovforeningen har i flere år arbejdet for at finde på løsninger, der kan mindske konflikterne.En af de modeller vi anbefaler og mange skovejere har haft nytte af er at etablere egentlige mountainbikespor for at adskille færdslen fra andre bløde brugere. Et instrument som også er nævnt i et nyligt inspirationskatalog fra Friluftsrådet om konflikthåndtering.

I forbindelse med etablering af et nyt mountainbikespor bliver Skovforeningen i efteråret 2015 opmærksom på at Friluftsrådet har givet udtryk for at mountainbikespor der etableres vil være åbne for almindelig færdsel til fods (og på cykel hvis du kan cykle med en almindelig cykel).

Derfor bad Skovforeningen Naturstyrelsen (nu Styrelsen for Vand og Natur) om en lovfortolkning af, hvorvidt der er almindelig offentlig adgang på mountainbikespor etableret med det formål at give øget adgang til mountainbike-ryttere.

Naturstyrelsen har nu svaret og vurderer:

et etableret mountainbikespor skal sidestilles med en vej/sti i naturbeskyttelseslovens forstand, og mountainbikesporet vil således være omfattet af færdselsretten i naturbeskyttelseslovens § 23, hvis der er lovlig adgang til sporet.

Dansk Skovforening uenig i fortolkning

Vi er forundrede over Naturstyrelsens svar og begrundelser og vi er ikke enige i styrelsens fortolkning. Men da der ikke er tale om en afgørelse i en konkret sag, men kun en lovfortolkning, kan denne ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Spørgsmålet har meget stor betydning dels for at kunne minimere problemerne dels for fremtidens udbud af mountainbikespor til imødekommelse af det store – og stigende – behov der er for MTB-udfordringer i de danske skove. Styrelsens fortolkning vil derfor mindske lysten og incitamentet til at lave nye spor. Det vil være en rigtig uheldig udvikling og blot føre til endnu større konflikter brugerne i mellem.

Derfor vil vi nu forfølge sagen for at få klarhed over skovejernes retsstilling. Skovejerne som tilbyder mountainbike-ryttere nye og særlige muligheder skal ikke risikere at blive mødt af nye brugerkonflikter mellem skovens gæster.