Et nyt Folketing med behov for skovenes løsninger

Den ny regering bør tage fat på tre vigtige politikområder. Skovene kan optage CO2 fra atmosfæren og lagre kulstof i træbygninger. Mange lodsejere vil indgå frivillige aftaler om at beskytte naturen. Skovene har brug for gode rammevilkår uden urimelig beskatning. Læs lederen fra Skoven 6, 2019.

En lang valgkamp er overstået, og sjældent har indholdet i så høj grad handlet om de muligheder samfundet har for at anvende skovene aktivt til at løse to væsentlige samfundsopgaver: Modvirkning af klimaforandringer og sikring af en større biologisk mangfoldighed. Den politiske interesse for skovene og træsektoren er ubetinget positiv og giver anledning til både optimisme og udviklingspotentialer.

Uanset hvordan en regering sammensættes skal valgløfter omsættes til ny politik. På flere politikområder vil det arbejde få betydning for danske skov- og naturejere – både i positiv og negativ retning.

Vi ser frem til at trække i arbejdstøjet for at sikre ejernes interesser. De politiske løsninger skal påvirkes, så der skabes gode vilkår for at eje skov og natur samt at drive et skovbrug på forretningsmæssige vilkår. Ejernes rettigheder – og ejerglæde – vil fortsat stå øverst, når vi politisk arbejder for skovejernes interesser og handlefrihed.

Størst muligheder i klimapolitikken

For et aktivt skovbrug ligger de største og mest langsigtede muligheder i behovet for at finde omkostningseffektive løsninger for at nå målet om et nulemissionssamfund.

Både før og under valgkampen har stort set alle politiske partier talt positivt om skovenes og skovbrugets mulighed for at bidrage til gode klimaløsninger på både kort og lang sigt.

Vi vil holde politikerne fast på, at de aktive værktøjer er skovenes årlige nettooptag af atmosfærisk CO2 og en øget anvendelse af træprodukter i stedet for energitunge, fossile materialer. Vi vil foreslå at der laves en dansk strategi for bioøkonomien, som kan vise vejen for brug af skovens biomasse i samfundets grønne omstilling.

Vi vil også sammen med hele værdikæden i træsektoren arbejde videre med forslag til hvordan en samlet træbyggestrategi kan skabe gennemtænkte løsninger, der sikrer både høj byggekvalitet og klimagevinster.

Træbyggeri er en af løsningerne på klimaproblemerne.

Træbyggeri er en af løsningerne på klimaproblemerne.

Naturen skal have mere plads

Debatten i valgkampen har vist politisk vilje til at finde løsninger for at sikre en større biologisk mangfoldighed. Svaret fra parterne er mere vild natur og mere urørt skov. På Naturmødet i Hirtshals sidst i maj overbød de miljøpolitiske ordførere hinanden med mål for hvor stor andel af Danmarks areal, der skal reserveres til natur.

Når samme politikere bliver spurgt til anlægsfinansiering og driftsomkostninger er svarene mere uklare. Men der er enighed om at private lodsejere skal tilbydes frivillige betalingsordninger for at øge naturindholdet.

Vi vil foreslå politikerne at få dokumenteret hvor de naturmæssigt særlig værdifulde skovarealer findes i de private skove. Vi vil desuden fortsætte arbejdet med at skaffe underbygget faglig viden om driftsformer, hvor naturbeskyttelse og bæredygtig skovdrift går hånd i hånd.

Ringere rammebetingelser

Socialdemokraterne meddelte allerede da den tidligere regering nedsatte arveafgiften fra 15 til 5%, at de vil rulle den ændring tilbage.

Det er beklageligt at det endnu ikke er lykkedes at få gjort op med denne negative beskatningsform, som forringer de familieejede skovbrugs muligheder for at sikre vækst, arbejdspladser og naturværdier. Den nye regeringsdannelse vil vise om vi får en mulighed for at undgå eller begrænse de negative effekter.

Også på andre skatteområder ligger der et arbejde i at sikre mere rimelige vilkår for skovene. Jordskatterne belaster skovenes økonomi urimeligt. Vores primære målsætning er fortsat at afskaffe denne urimelige skat parallelt med arbejdet for at genindføre en retssikkerhed for skovene i de nye offentlige vurderinger, som er på vej.

Vi ønsker det nye Folketing tillykke med valget og lover at vi gerne hjælper med at finde brugbare løsninger, når valgløfterne skal realiseres.