EU-Parlamentet vil bevare skovenes frie afsætning

EU-Parlamentet har udtalt sig om Kommissionens forslag til skovstrategi fra 2013. Med 566 stemmer for forslaget ud af 677 medlemmer sendte Parlamentet et stærkt signal om opbakning til strategien. Det er godt for EU’s skove.

Endnu bedre er at Parlamentet trak den rigtige vej på mange og vigtige punkter: Parlamentet lægger stor vægt på at skovene er vigtige til at håndtere klimaforandringer, at træproducerende skove optager mere CO2 end urørte skove, at effektiv udnyttelse af skovenes produkter skal fremmes, at hele skovsektorens konkurrencedygtighed skal øges og at skovene skal bidrage til at øge beskæftigelsen særligt i landdistrikterne.

Skovstrategien er ikke juridisk bindende, men kan være med til at sikre sammenhæng og koordinering i al den EU-lovgivning som påvirker skovene og skovbruget. Strategien sætter samtidig retningslinierne for medlemslandenes egen skovpolitik.

Kaskadeprincippet afvises

Et alvorligt problem i Kommissionens forslag til skovstrategi var kaskadeprincippet. Det er bindende regler for at træ kun må bruges til energi efter at have været brugt i anden træindustri.

Skovforeningen og vores kolleger i den europæiske skovejerorganisation CEPF har arbejdet for at Parlamentet ville tage afstand fra sådan en markedsregulering. Og det er lykkedes.

Parlamentet siger at fokus skal være på en effektiv udnyttelse af ressourcerne, under hensyn til lokale forhold. Det vil betyde langt større fleksibilitet for skovene i forvaltningen af ressourcerne, herunder brugen af træ til energi.

CEPF har fremhævet overfor EU, at der ikke anvendes højværditømmer til fremstilling af energi. Ikke mindst fordi energisektoren ikke kan konkurrere med savværkerne og celluloseindustrien på købsprisen. I stedet bruges restprodukter fra træindustrien, udtyndingstræ og træaffald fra primærproduktionen. Der er derfor tale om komplementerende og ikke konkurrerende anvendelse.

Der kan dog være tilfælde, hvor især mindre skove kan have logistiske problemer med at afsætte sit tømmer – og så vil det være helt urimeligt, hvis det ikke må bruges til brænde.

Respekt for det private ejerskab og lokale forhold

Kommissionens forslag til skovstrategi er også blevet behandlet af Regionsudvalget som har fokus på kontrol med og forvaltning af de private skove, hvor især genplantning fremhæves. Skovejerne og deres organisationer bør også sikres indflydelse på de beslutninger, der vedrører skov.

Den endelige resolution fra Parlamentet understreger ligeledes, at skovbrug er et lokalt anliggende, og at skovstrategien skal anvendes til at støtte op om lokale initiativer og sikre en koordinering, som tager hensyn til de lokale udfordringer, der måtte være.

Endvidere fremhæver Parlamentet vigtigheden af at respektere den private ejendomsret, og at alle interessenter får mulighed for at indgå i en dialog om at styrke og udvikle bæredygtig skovdrift og forbedre udvekslingen af informationer.

Vejen frem

Næste skridt er implementering af den nye strategi. Kommissionen har lovet at tage Parlamentets resolution i betragtning under udarbejdelsen af de forventede flerårige planer og at sikre, at alle interessenter bliver fuldt involveret i processen.

Skovforeningen er tilfreds med denne udvikling og håber, at det vil medføre større gennemsigtighed og koordination både i EU’s fremtidige lovgivning på skovområdet og også i den lokale og nationale politik i Danmark.