EU ser på skovene. Endelig.

Europa-Kommissionen har udviklet et forslag til skovstrategi i samarbejde med medlemsstaterne. Skovforeningen ser frem til at strategien bliver vedtaget. Det vil være nyt for EU, og det er nødvendigt for skovene.

EU fører officielt ikke skovpolitik og har ingen myndighed over medlemslandenes skovpolitik og skovbrug.

Men masser af EU-lovgivning påvirker skovene og skovbruget, fx love om landbrug, miljø, klima, energi, handel og konkurrence. Derved fører EU i realiteten en skovpolitik som er utilsigtet, usammenhængende og nogle gange selvmodsigende.

For eksempel vil EU både øge produktionen af træ og mængden af vild natur i skovene. To fornuftige mål, men EU har ingen strategi for hvordan begge mål skal opfyldes uden at det ene går ud over det andet.

Der er brug for en generel skovstrategi i EU som sikrer sammenhæng og koordinering i al den EU-lovgivning som påvirker skovene og skovbruget. Strategien skal være skovenes værn imod hovsa-politik fra andre områder.

Nu har EU en skovstrategi på vej

Europa-Kommissionen har udviklet et forslag til skovstrategi i samarbejde med medlemsstaterne. Forslaget lægger vægt på at samtlige politikområder inddrages når skovbrugets vilkår skal fastlægges.

Forslaget indeholder principper for et bæredygtigt skovbrug og for varetagelse af skovenes mange værdier og ressourcer uden at skade økosystemerne.

Der er gode politiske fremskridt i forslaget, blandt andet:

  • Fritagelse eller lempelse af de konkurrenceregler som forhindrer et effektivt træmarked.

  • Anerkendelse og prioritering af biomassens enorme betydning som energikilde. EU vil udforske og fremme anvendelsen af træ.

  • Økonomisk værdisættelse af skovenes velfærdsydelser som fx friluftsliv og biodiversitet.

Visse mangler og skævheder i forslaget

Desværre indeholder forslaget ikke værktøjer der sikrer at initiativer der påvirker skovene fra andre politikområder altid vurderes og koordineres forudgående. Koordineringen er ellers helt afgørende for om strategien kommer til at virke og blive en succes.

Desuden er der dele af forslaget som må luges ud. Blandt andet en helt uacceptabel ide om at indføre kaskade-brug af træ ved tvang så træ kun må bruges til energi efter at have været brugt af træindustrien først samt et krav om at alle skove skal lave bindende skovbrugsplaner.

Nyt og nødvendigt

Europa-Kommissionens forslag ligger nu hos Ministerrådet og Europa-Parlamentet som begge skal vedtage strategien inden den kan træde i kraft.

Skovforeningen ser frem til at strategien bliver vedtaget, og vi vil gennem vores nordiske og europæiske organisationer arbejde for fortsatte forbedringer af den.

Allervigtigst bliver at få hele EU-systemet til at anerkende og bruge skovstrategien som reference hver gang EU i fremtiden laver politik der påvirker skovene og skovbruget.

Det vil være nyt for EU, og det er nødvendigt for skovene.